• Monday, 23. May 2022.
Reportaža

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

29. August 2011. godine

Beočin – Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: “Četvorica mladića su na humanitarnom, Mongol reliju, trenutno se voze po…

Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši

24. August 2011. godine

Jul­sko ju­tro na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je, jul­sko sa­mo po ka­len­da­ru, po tem­pe­ra­tu­ri pre bi se re­klo da je ok­to­bar. Sa­mo pre de­se­tak da­na na ba­ze­nu je…

Kolevka vina

22. August 2011. godine

Sremska Mitrovica– U podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u Sremskoj Mitrovici, 19. avgusta je otvorena  kolevka vina, a prva položena boca u njoj potiče…

Pet si­no­va za de­set go­di­na bra­ka

2. August 2011. godine

Na ža­lost, ve­o­ma ret­ke su po­ro­di­ce u Voj­vo­di­ni ko­je ima­ju tro­je ili če­tvo­ro de­ce, a još re­đe one sa pe­to­ro. I ako se do­go­di to…

Ko će na vru­ći­ni ku­va­ti su­pu i je­sti ku­len

2. August 2011. godine

Šid – Sva­ka pi­ja­ca je na ne­ki na­čin svo­je­vr­sna sli­ka gra­da. Ova šid­ska, u stro­gom cen­tru je ma­la, ali „uteg­nu­ta“, do­te­ra­na i baš kao i…

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

2. August 2011. godine

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ”Ogle­dal­ce­ta” Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ”Sce­na fe­sta” Glu­mač­ka dru­ži­na ”Po­zo­ri­štan­ce” je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du…

Crkva pod reflektorima

28. July 2011. godine

Stara Bingula – Kod novosagrađene crkve svetog Petra i Pavla u ovom fruškogorskom selu postavljeno je osvetljenje  koje sakralnom objektu daje još lepši izgled  i…

Kameni cvet

22. July 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nakon peticije i inicijative  fontana Kameni cvet u Sremskoj Mitrovici ponovo radi. Ova fontana, jedan od simbila grada, proradila  je posle dugog…

Sa­mo mo­re sve je zna­lo

21. July 2011. godine

Še­sti me­sec, ge­ne­ral­no gle­da­no za su­se­de u Hr­vat­skoj bio je do­bar. Ako se po ju­tru dan po­zna­je, pred­se­zo­na po­če­la je op­ti­mi­stič­ki i sta­ti­stič­ki od­lič­no. Broj­ke…

Le­ki­na vi­la pam­ti i lju­bav­nu tra­ge­di­ju

12. July 2011. godine

Zo­vu je Ti­to­va i Le­ki­na vi­la. Na­la­zi se na Rav­ni­ma na Fru­škoj go­ri, od be­o­čin­skog  se­la Svi­loš uda­lje­na je sa­mo šest ki­lo­me­ta­ra. Zo­vu je Ti­to­va,…