• Sunday, 22. May 2022.
Reportaža

Od sta­re har­ti­je do no­vih pro­iz­vo­da

8. November 2011. godine

Sta­rog pa­pi­ra ima svu­da oko nas. Ne­gde ga or­ga­ni­zo­va­no sa­ku­plja­ju, pro­da­ju ot­ku­plji­vač­kim fir­ma­ma, po­ne­što za­ra­de, a ve­ći­na ga naj­če­će go­mi­la ne­is­ko­ri­šće­nog. U Spe­ci­jal­noj osnov­noj i…

Pu­tem bo­ja na re­la­ci­ji Mi­tro­vi­ca – Mel­burn

2. November 2011. godine

Od ka­ko zna za se­be bi­la je za­lu­đe­na sli­kar­stvom. Pri­se­ća se da je pr­vo ulje na plat­nu na­sli­ka­la sa je­da­na­est go­di­na, a već sa če­tr­na­est…

Pe­sma mo­me ži­vo­tu je­di­ni je spas

2. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sa­mo je­dan uto­rak u ok­to­bru bu­de druk­či­ji od  svih dru­gih. Tog uka­znog da­na srem­sko­mi­tro­vač­ko Udru­že­nje lju­di do­bre vo­lje, či­ji čla­no­vi se i…

Strah i ne­iz­ve­snost u Tri­po­li­ju

1. November 2011. godine

Li­bi­ja je pri­vlač­na, bo­ga­ta i ure­đe­na ze­mlja, na­ma pri­ja­telj­ska, a nje­na pre­sto­ni­ca Tri­po­li (ili Ta­ra­bles, ka­ko je zo­vu Li­bij­ci), je­dan od naj­lep­ših gra­do­va na či­ta­vom…

No­vi-sta­ri sjaj za tri go­di­ne

1. November 2011. godine

Beočin – Iz­me­đu op­šti­ne Be­o­čin i no­vo­sad­ske fir­me “Fu­tu­ri­zam” ne­dav­no je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu be­o­čin­skog Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca i na taj na­čin pru­že­na mo­žda…

Šest de­ce­ni­ja bra­ka

14. October 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­lu­tin (78) i Ko­vilj­ka (77) Bi­ser­čić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pro­sla­vi­li su pro­te­klog vi­ken­da šest de­ce­ni­ja bra­ka ko­ji im je do­neo osmo­ro ži­ve…

Gla­va ov­na u po­čast go­stu

14. October 2011. godine

U Ka­zah­sta­nu se naj­ve­ća po­čast oda­je go­stu ta­ko što mu se  da­je gla­va ov­na za­kla­nog za pri­pre­ma­nje je­la za go­ste. Po­ča­sni gost tre­ba da de­lo­ve…

Na­kon obu­ke otvo­ri­la agen­ci­ju

14. October 2011. godine

Stara Pazova – Op­štin­ska Kan­ce­la­ri­ja za mla­de u Sta­roj Pa­zo­vi u dva ma­ha ove go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la je obu­ku za mla­de ko­ji tra­že po­sao, ili one…

Že­na – mag­net !

12. October 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kao što to obič­no bi­va, ne­kad jed­na slu­čaj­nost sko­ro pot­pu­no pro­me­ni ži­vot. Bi­lja­na Div­nić, eko­no­mi­sta u pen­zi­ji iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ka­že da…

Pre­čа Jа­me­nа od švаj­cаr­skih je­ze­rа

28. September 2011. godine

Po­sle 27 go­di­nа pro­ve­de­nih nа pri­vre­me­nom rа­du u Švаj­cаr­skoj, Mi­lаn Sа­vić zvа­ni „Še­ćer“, se 2009. go­di­ne, vrа­tio sа po­ro­di­com u rod­nu Jа­me­nu nа tro­me­đi Sr­bi­je,…

1 47 48 49 50 51 53