• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Reportaža

Že­na – mag­net !

12. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kao što to obič­no bi­va, ne­kad jed­na slu­čaj­nost sko­ro pot­pu­no pro­me­ni ži­vot. Bi­lja­na Div­nić, eko­no­mi­sta u pen­zi­ji iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ka­že da…

Pre­čа Jа­me­nа od švаj­cаr­skih je­ze­rа

28. septembar 2011. godine

Po­sle 27 go­di­nа pro­ve­de­nih nа pri­vre­me­nom rа­du u Švаj­cаr­skoj, Mi­lаn Sа­vić zvа­ni „Še­ćer“, se 2009. go­di­ne, vrа­tio sа po­ro­di­com u rod­nu Jа­me­nu nа tro­me­đi Sr­bi­je,…

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

29. avgust 2011. godine

Beočin – Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: “Četvorica mladića su na humanitarnom, Mongol reliju, trenutno se voze po…

Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši

24. avgust 2011. godine

Jul­sko ju­tro na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je, jul­sko sa­mo po ka­len­da­ru, po tem­pe­ra­tu­ri pre bi se re­klo da je ok­to­bar. Sa­mo pre de­se­tak da­na na ba­ze­nu je…

Kolevka vina

22. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica– U podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u Sremskoj Mitrovici, 19. avgusta je otvorena  kolevka vina, a prva položena boca u njoj potiče…

Pet si­no­va za de­set go­di­na bra­ka

2. avgust 2011. godine

Na ža­lost, ve­o­ma ret­ke su po­ro­di­ce u Voj­vo­di­ni ko­je ima­ju tro­je ili če­tvo­ro de­ce, a još re­đe one sa pe­to­ro. I ako se do­go­di to…

Ko će na vru­ći­ni ku­va­ti su­pu i je­sti ku­len

2. avgust 2011. godine

Šid – Sva­ka pi­ja­ca je na ne­ki na­čin svo­je­vr­sna sli­ka gra­da. Ova šid­ska, u stro­gom cen­tru je ma­la, ali „uteg­nu­ta“, do­te­ra­na i baš kao i…

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

2. avgust 2011. godine

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ”Ogle­dal­ce­ta” Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ”Sce­na fe­sta” Glu­mač­ka dru­ži­na ”Po­zo­ri­štan­ce” je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du…

Crkva pod reflektorima

28. jul 2011. godine

Stara Bingula – Kod novosagrađene crkve svetog Petra i Pavla u ovom fruškogorskom selu postavljeno je osvetljenje  koje sakralnom objektu daje još lepši izgled  i…

Kameni cvet

22. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nakon peticije i inicijative  fontana Kameni cvet u Sremskoj Mitrovici ponovo radi. Ova fontana, jedan od simbila grada, proradila  je posle dugog…