• sreda, 27. oktobar 2021.
Reportaža

Kroz če­ti­ri dr­ža­ve za pet da­na

25. maj 2011. godine

Ovo  je pr­vi put da pu­tu­jem u ne­ku od ze­ma­lja Evrop­ske uni­je i dra­go mi je da sam imao ta­kvu pri­li­ku. Naj­vi­še mi se svi­deo…

Život na atletskoj stazi

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­nin Dra­gi­ša Đor­đić, pr­vo­bit­no atle­ti­čar, re­pre­zen­ta­ti­vac, pa on­da du­go­go­di­šnji atlet­ski tre­ner ko­mot­no mo­že da ka­že da je ži­vot atlet­ska sta­za. Za­pra­vo stal­na…

Više gladan nego sit

6. maj 2011. godine

Ka­da pu­tem „pre­ko se­la“ kre­ne­te od Mi­tro­vi­ce ka Ši­du, na pru­žnom pre­la­zu u Ku­ku­jev­ci­ma, ne mo­že­te a da ne pri­me­ti­te čo­ve­ka ko­ji sto­ji po­red pru­ge…

Zabava u vratolomijama vozača

5. maj 2011. godine

Pr­va auto kros sta­za u In­đi­ji otvo­re­na je ne­dav­no prob­nom tr­kom ne­ko­li­ko lo­kal­nih za­lju­blje­ni­ka u ovaj ču­dan, ali za­ba­van sport. Tr­ka po blat­nja­voj sta­zi, u…

Golootočka priča Duleta brice

5. maj 2011. godine

Osam­de­se­tjed­no­go­di­šnji Du­šan Du­le Ra­lić, in­đij­ski bri­ca, upr­kos broj­nim ži­vot­nim ne­da­ća­ma još uvek je vi­ta­lan, ve­se­lih oči­ju i ve­dra du­ha, si­gur­ne ru­ke, od ne­dav­no svo­je mu­šte­ri­je…

“Danas bez akcije, sutra bez leka”

22. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Svet­ski dan zdra­vlja, ko­ji se obe­le­ža­va 7. apri­la, ove go­di­ne bio je po­sve­ćen sve opa­sni­jem pro­ble­mu – an­ti­mi­krob­noj re­zi­sten­ci­ji. U ovu glo­bal­nu…

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

22. april 2011. godine

  Banoštor – Jed­na sta­ra iz­re­ka ka­že da ako ne vo­li­te ži­vo­ti­nje, te­ško će­te za­vo­le­ti i lju­de. Po­tvr­du ve­ko­vi­ma sti­ca­ne na­rod­ne mu­dro­sti i na­ta­lo­že­nog isto­rij­skog…

Bilo je kao u filmu

21. april 2011. godine

  Ima jed­na ja­pan­ska pe­sma či­ja po­ru­ka gla­si – sa­mo gle­daj na­pred i ho­daj. Ta­ko se po­na­ša­ju Ja­pan­ci u obič­nim i neo­bič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, a po­na­ša­li…

Mojih sto godina – od Ohaja do Rume

21. april 2011. godine

“Na­po­slet­ku, sve čim se ovaj naš ži­vot ka­zu­je – mi­sli, na­po­ri, po­gle­di, osme­si, re­či, uz­da­si – sve to te­ži ka dru­goj oba­li, ko­joj se upra­vlja…

Živeti sa zemljotresima

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mitrovčanka Silvana Petković već godinama živi i radi u japanskoj prestonici Tokiju.Ispričala nam je kako su se Japanci ponašali  tokom nedavnih dana,…