• ponedeljak, 15. avgust 2022.
Reportaža

No­vi-sta­ri sjaj za tri go­di­ne

1. novembar 2011. godine

Beočin – Iz­me­đu op­šti­ne Be­o­čin i no­vo­sad­ske fir­me “Fu­tu­ri­zam” ne­dav­no je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu be­o­čin­skog Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca i na taj na­čin pru­že­na mo­žda…

Šest de­ce­ni­ja bra­ka

14. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­lu­tin (78) i Ko­vilj­ka (77) Bi­ser­čić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pro­sla­vi­li su pro­te­klog vi­ken­da šest de­ce­ni­ja bra­ka ko­ji im je do­neo osmo­ro ži­ve…

Gla­va ov­na u po­čast go­stu

14. oktobar 2011. godine

U Ka­zah­sta­nu se naj­ve­ća po­čast oda­je go­stu ta­ko što mu se  da­je gla­va ov­na za­kla­nog za pri­pre­ma­nje je­la za go­ste. Po­ča­sni gost tre­ba da de­lo­ve…

Na­kon obu­ke otvo­ri­la agen­ci­ju

14. oktobar 2011. godine

Stara Pazova – Op­štin­ska Kan­ce­la­ri­ja za mla­de u Sta­roj Pa­zo­vi u dva ma­ha ove go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la je obu­ku za mla­de ko­ji tra­že po­sao, ili one…

Že­na – mag­net !

12. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kao što to obič­no bi­va, ne­kad jed­na slu­čaj­nost sko­ro pot­pu­no pro­me­ni ži­vot. Bi­lja­na Div­nić, eko­no­mi­sta u pen­zi­ji iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ka­že da…

Pre­čа Jа­me­nа od švаj­cаr­skih je­ze­rа

28. septembar 2011. godine

Po­sle 27 go­di­nа pro­ve­de­nih nа pri­vre­me­nom rа­du u Švаj­cаr­skoj, Mi­lаn Sа­vić zvа­ni „Še­ćer“, se 2009. go­di­ne, vrа­tio sа po­ro­di­com u rod­nu Jа­me­nu nа tro­me­đi Sr­bi­je,…

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

29. avgust 2011. godine

Beočin – Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: “Četvorica mladića su na humanitarnom, Mongol reliju, trenutno se voze po…

Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši

24. avgust 2011. godine

Jul­sko ju­tro na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je, jul­sko sa­mo po ka­len­da­ru, po tem­pe­ra­tu­ri pre bi se re­klo da je ok­to­bar. Sa­mo pre de­se­tak da­na na ba­ze­nu je…

Kolevka vina

22. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica– U podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u Sremskoj Mitrovici, 19. avgusta je otvorena  kolevka vina, a prva položena boca u njoj potiče…

Pet si­no­va za de­set go­di­na bra­ka

2. avgust 2011. godine

Na ža­lost, ve­o­ma ret­ke su po­ro­di­ce u Voj­vo­di­ni ko­je ima­ju tro­je ili če­tvo­ro de­ce, a još re­đe one sa pe­to­ro. I ako se do­go­di to…

1 49 50 51 52 53 55