• utorak, 26. oktobar 2021.
Kolumna

Te­ma

14. februar 2012. godine

Ko­ju ak­tu­el­nu te­mu  uze­ti i ob­ra­di­ti u 440 re­či a da ne bu­de pre­si­pa­nje  iz šu­pljeg u pra­zno? Ako uzmem o zna­me­ni­toj gra­đan­ki, sa­mo­hra­noj maj­ci, …

Lju­bav je ču­do

10. februar 2012. godine

Pre­lju­ba. Ve­kov­na in­spi­ra­ci­ja umet­ni­ka, da­nas i iz­vor za­ra­de fo­to­gra­fi­ma u za­se­di. Po­sta­vlja se ipak pi­ta­nje ka­ko vo­di­ti pa­ra­lel­ni ži­vot  ako ne že­li­te da bu­de­te ot­kri­ve­ni?…

S kim ti pri­čaš?

10. februar 2012. godine

Jed­na od glu­pljih si­tu­a­ci­ja u ži­vo­tu je,  kad vas uhva­te da pri­ča­te sa­mi sa so­bom. To mo­že da bu­de na uli­ci, u ku­ći ili re­ci­mo…

Ša­ka

8. februar 2012. godine

Da li su ljud­skom bi­ću uop­šte po­treb­ni svi pr­sti jed­ne ša­ke? Ako se ta­ko ro­di, bez pr­sti­ju, čo­vek na­vik­ne pa ni ne zna da bi…

Sve­tlost

21. decembar 2011. godine

Po tra­fi­ka­ma se da­nas mo­že na­ći sva­šta. Naj­pro­da­va­ni­je su naj­ne­kva­li­tet­ni­je no­vi­ne. One sku­plje na­rod ne ku­pu­je iz dva raz­lo­ga. Sku­pe su,  ili: “Ni­sam lud, za…

Pa­zi tak­si !

15. decembar 2011. godine

Od bez­bri­žnog vre­me­na fi­ja­ke­ra i gi­zda­vih ko­nja vra­nih osta­le su sa­mo uspo­me­ne, pri­če na­ših pre­da­ka. Pe­ri­od kad fi­ja­ker gu­bi funk­ci­ju  pre­vo­za,  pam­ti­mo mi ne­što mla­đi….

Be­ža­nje od stra­ha

15. decembar 2011. godine

Mi­li­o­ni lju­di ši­rom pla­ne­te zbog na­pe­te sva­ko­dne­vi­ce pi­ju raz­ne le­ko­ve da su­zbi­ju ne­ke svo­je unu­tra­šnje stra­ho­ve ili fo­bi­je. Idu na sva­ko­ja­ke te­ra­pi­je da se iz­bo­re…

De­vo­jač­ki san

1. decembar 2011. godine

Da ni­je la­ko po­sti­ći svet­ski uspeh, ostva­ri­ti svo­je sno­ve,  po­sve­do­či­la nam je  po­zna­ta be­o­grad­ska i svet­ska ma­ne­ken­ka  Iva­na Stan­ko­vić pro­mo­vi­šu­ći svo­ju auto­bi­o­gra­fi­ju u mi­tro­vač­koj bi­bli­o­te­ci,…

No­vem­bar­ski da­ni i no­ći

29. novembar 2011. godine

Sva­ki grad ima svo­ju sla­vu pa ta­ko i naš. Sla­va Srem­ske Mi­tro­vi­ce je­ste Mi­trov­dan (pra­znik sve­tog ve­li­ko­mu­če­ni­ka Di­mi­tri­ja). Kao sva­ki sve­čar,  grad  do­ma­ćin se le­po…

Šta ima­mo za do­ma­ći?

16. novembar 2011. godine

Ka­ko raz­mi­šlja ro­di­telj či­je de­te ni­je do­bi­lo pe­ti­cu iz do­ma­ćeg za­dat­ka? „Mo­gao sam se vi­še po­tru­di­ti, ne mo­gu gle­da­ti se­ri­je, za­ma­ja­va­ti se i švrć­ka­ti  oko­lo…