• utorak, 26. oktobar 2021.
Kolumna

Plod­na rav­ni­ca

8. novembar 2011. godine

Ni­ču pe­ka­re kao pe­čur­ke po­sle ki­še. Ka­ko i ne­će, bez hle­ba čo­vek ne mo­že, pa vo­đe­ni ide­jom o sva­ko­dnev­noj za­ra­di bez ob­zi­ra na kon­ku­ren­ci­ju, ma­li…

Po­da­tak

1. novembar 2011. godine

Če­mu slu­ži pa­lac? Osim što ga vo­le be­be, ko­ri­sti se i ume­sto tr­za­li­ce na gi­ta­ri, za pi­pa­nje hle­ba u pro­dav­ni­ci, za lu­pa­nje čve­ge­ra, za po­te­za­nje…

Če

27. oktobar 2011. godine

Povodi – Pre 44 godine, početkom oktobra, mučki je ubijen najslavniji svetski revolucionar, gerilac, lekar, čovek sa više domovina, ali jednim srcem koje je kucalo…

Kul­tu­ra i umet­nost

14. oktobar 2011. godine

Po­sto­ji me­sto u gra­du gde se mo­že za­do­vo­lji­ti du­hov­na glad, po­di­ći svest o umet­no­sti, gde se mo­gu raz­me­nji­va­ti ide­je, cr­pi­ti in­spi­ra­ci­ja…ta­kvo jed­no me­sto u svim…

Vo­žnja

12. oktobar 2011. godine

Na­rod smo ko­ji je do­sta sklon da la­že, mr­si, mu­va, iz­vla­či se i pro­vla­či. Za to uvek ima­mo oprav­da­nje-  ner­vi­ra nas za­kon ko­ji če­sto sma­tra­mo…

Put do sr­ca

28. septembar 2011. godine

Po­red mu­ška­ra­ca ko­ji se za­ni­ma­ju za ko­zme­ti­ku i ode­ću, mo­der­no zva­nim me­tro­sek­su­al­ci, u trend ula­zi i no­vi pra­vac eman­ci­pa­ci­je – ga­stro­sek­su­al­ci ili­ti mu­škar­ci ko­ji vo­le…

Eg­zo­ti­ka

16. avgust 2011. godine

Po­sto­je fan­ta­stič­na me­sta ko­je pro­se­čan pri­pad­nik ne­be­skog na­ro­da  ni­kad ne­će vi­de­ti osim na sli­ka­ma, a jed­no od njih su  kr­sta­re­nja ogrom­nim put­nič­kom bro­do­vi­ma- kru­ze­ri­ma. Naj­im­po­zant­ni­ji…

Ma­đi­o­ni­ča­ri

4. avgust 2011. godine

Ti­pi­čan srp­ski iz­raz, za­tva­ra­nje fi­nan­sij­ske kon­struk­ci­je, je­ste kad se sve ži­vo uzi­ma na ra­te, kao na pri­mer le­to­va­nje, i ot­pla­ću­je do sle­de­će go­di­ne to jest…

Đe si bra­te, što či­niš?

2. avgust 2011. godine

Po­sto­ji ne­ko­li­ko na­či­na da se ode na mo­re u Cr­nu Go­ru a je­dan od njih je i pu­to­va­nje vo­zom. To je svo­je­vr­sna avan­tu­ra po­put vo­žnje…

Nam­ćor – dan­gu­be

12. jul 2011. godine

Po­sto­ji jed­na opa­snost kad za­đe­te u po­zni­je go­di­ne, da se pre­tvo­ri­te u oso­be bez po­seb­nih po­tre­ba. To su one oso­be ko­je uglav­nom ma­lo  ra­de, ali…