• petak, 24. septembar 2021.
Kolumna

Promene

24. jul 2014. godine

Od jaja do banana – preko žičare

24. jul 2014. godine

Ili:Zakrivljeni krastavac u funkciji jedinstva   Piše: Katica Kuzmanović Karikatura: T. Borković   U vremenu sadašnjem, čini se više nego u prošlom, traganje za jasnim…

Jed­na­kost

28. mart 2012. godine

Pro­šao je je­dan ceo vek od bor­be za žen­sku eman­ci­pa­ci­ju i po­ho­da Kla­re Cet­kin za slo­bo­du i pra­va že­na, ali mu­škar­ci ka­žu da ne­ma vi­še…

Že­ne

27. mart 2012. godine

Evo ka­ko, sam Bog zna za­što, iz­gle­da sa­dr­žaj žen­ske ta­šne za sva­ki dan: ra­zni pa­pi­ri­ći, olov­ka, ne­ka­kav no­tes, knji­ga ili ča­so­pis,  zdrav­stve­na knji­ži­ca (svo­ja i…

Hu­ma­nost i eti­ka

27. mart 2012. godine

U na­šem na­ro­du ima pa­ci­je­na­ta či­ja se ra­do­zna­lost u ve­zi ne­kih zdrav­stve­nih smet­nji gra­ni­či sa pa­ni­kom, i ko­ji sa­mi pred­la­žu dok­to­ru da ih po­ša­lje da…

Promocija knjige kolumni autorke Milijane Barjaktarević

5. mart 2012. godine

Dana 7.3.2012. u sali Muzeja Srema biće održana promocija knjige kolumni autorke Milijane Barjaktarević, koje su objavljivane u Sremskim novinama od 2009. do 2012. Izdavač…

Ko se bo­ji sne­ga još?

22. februar 2012. godine

Ka­ko da zna­te ko­li­ko ste­pe­ni je na­po­lju bez ter­mo­me­tra? On­da kad dvo­ri­šni pas ule­će unu­tra čim otvo­ri­te vra­ta, iako ste mu to iz­ri­či­to za­bra­ni­li,  si­gur­no…

Ru­ka br­ža od zvu­ka

21. februar 2012. godine

E, da­kle, ne­ma nam dru­ge. Mo­ra­mo po­če­ti svi da kra­de­mo. Do­sad su kra­li  ovi, oni, ali go­to­vo je, glad je za­ku­ca­la na vra­ta, sad mo­ra­mo…

Te­ma

14. februar 2012. godine

Ko­ju ak­tu­el­nu te­mu  uze­ti i ob­ra­di­ti u 440 re­či a da ne bu­de pre­si­pa­nje  iz šu­pljeg u pra­zno? Ako uzmem o zna­me­ni­toj gra­đan­ki, sa­mo­hra­noj maj­ci, …

Lju­bav je ču­do

10. februar 2012. godine

Pre­lju­ba. Ve­kov­na in­spi­ra­ci­ja umet­ni­ka, da­nas i iz­vor za­ra­de fo­to­gra­fi­ma u za­se­di. Po­sta­vlja se ipak pi­ta­nje ka­ko vo­di­ti pa­ra­lel­ni ži­vot  ako ne že­li­te da bu­de­te ot­kri­ve­ni?…