• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Reportaža

Sa­mo mo­re sve je zna­lo

21. jul 2011. godine

Še­sti me­sec, ge­ne­ral­no gle­da­no za su­se­de u Hr­vat­skoj bio je do­bar. Ako se po ju­tru dan po­zna­je, pred­se­zo­na po­če­la je op­ti­mi­stič­ki i sta­ti­stič­ki od­lič­no. Broj­ke…

Le­ki­na vi­la pam­ti i lju­bav­nu tra­ge­di­ju

12. jul 2011. godine

Zo­vu je Ti­to­va i Le­ki­na vi­la. Na­la­zi se na Rav­ni­ma na Fru­škoj go­ri, od be­o­čin­skog  se­la Svi­loš uda­lje­na je sa­mo šest ki­lo­me­ta­ra. Zo­vu je Ti­to­va,…

Uče­ni­ci za po­nos

12. jul 2011. godine

Od­lu­kom ko­mi­si­je, ko­ju su či­ni­li pred­stav­ni­ci ško­la i na­še me­dij­ske ku­će, za naj­bo­ljeg đa­ka Sre­ma pro­gla­šen je Mi­loš Mi­ćić, uče­nik šid­ske gim­na­zi­je “Sa­va Šu­ma­no­vić”. Dru­go…

Sa­mo je sun­ce isto, i že­lja da se tra­je

12. jul 2011. godine

Ni­kad ni­sam mo­gao bez uz­bu­đe­nja sta­ja­ti na ljud­skom ru­kom ob­ra­đe­nom i od upo­tre­be iz­li­za­nom ka­me­nju ne­ka­da­šnjih gra­do­va i zda­nja. Od tog obo­re­nog to­plog ka­me­na sa…

„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“

5. jul 2011. godine

Krčedin – Pr­vi Et­no fe­sti­val “Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti” odr­žan je pro­te­klog vi­ken­da na “Ze­ki­nom sa­la­šu” u Kr­če­di­nu. Bi­lo je oko 300 uče­sni­ka iz dva­de­se­tak op­šti­na Sr­bi­je….

Da­cin hod po mu­ka­ma

5. jul 2011. godine

Sva­ko­ga me­se­ca po­ro­di­ce Dra­ško­vić i Ko­va­če­vić mo­ra­ju da obez­be­de 100.000 di­na­ra da bi de­vet­na­e­sto­go­di­šnja Da­ni­je­la Ko­va­če­vić osta­la da­lje na re­ha­bi­li­ta­ci­ji u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za ne­u­ro­lo­ška…

Gra­na­te – se­kun­dar­ne si­ro­vi­ne !

5. jul 2011. godine

Laćarak – Od su­bo­te, 18. ju­na, pa sve do sre­di­ne pro­te­kle sed­mi­ce, u dvo­ri­štu Mi­la­na An­to­ni­ća u La­ćar­ku bi­lo je uskla­di­šte­no oko 80 ar­ti­lje­rij­skih zr­na…

Bu­kli­je, du­bo­re­zi, pa­pir­ne per­le…

28. jun 2011. godine

Sva­kog tre­ćeg u me­se­cu, to već svi zna­ju, u Ru­mi je na­da­le­ko ču­ve­ni rum­ski va­šar. Ne­ko će ku­pi­ti ko­nja, ne­ko dru­gi te­le, po­ne­ko će­ten –…

Pret­pla­ćen na na­gra­de

28. jun 2011. godine

Šun­ka i ku­len, pro­iz­ve­de­ni u Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de „Za­sa­vi­ca“ do­bi­li su zlat­na pri­zna­nja i pr­va me­sta na svim naj­zna­čaj­ni­jim saj­mo­vi­ma i fe­sti­va­li­ma hra­ne ko­ji su…

Bas se s pri­mom svu noć raz­go­va­ra

23. jun 2011. godine

Ruma – Prim, baš kao naj­ma­nje de­te u po­ro­di­ci, ni­kad ne mi­ru­je, ve­či­to svo­jim sit­nim, go­to­vo pi­ska­vim gla­som, čas br­že, čas spo­ri­je, žu­bo­ri ne­kom vi­ju­ga­vom…