• nedelja, 5. decembar 2021.
Beočin

Čereviću knjiga posvećenosti i ljubavi

21. septembar 2012. godine

Beočin – Posle nekoliko monografskih dela o najpoznatijem sremskom podunavskom selu – “Čerević” (L. Kljaić), “Gospodsko selo Čerević” I i II (B. Petrović), kao i…

Udahnuti život oronulom Špicerovom dvorcu

16. avgust 2012. godine

Beočin – Nevesela, čak tragična sudbina beočinskog dvorca Orenštajn – Špicer (poznatijeg kao Stari dvorac), podignutog krajem 19. veka i “zaštićenog” kulturnog dobra od velikog…

Cvejić ponovo predsednik

11. jun 2012. godine

Beočin – Od 7. juna, pa u naredne četiri godine, teče mandat odbornicima Skupštine opštine, izabranim na lokalnimm izborima, 6. maja. Na konstitutivnoj sednici lokalnog…

Republička nagrada “kruna” školovanja

14. maj 2012. godine

Beočin – Sa 17. po redu republičkog takmičenja učenika srednjih škola grafičke struke, nedavno održanog u Čačku, stigla je sjajna vest: 19-godišnji maturant novosadske Srednje…

Sremci znaju šta je lepo i ukusno

23. april 2012. godine

Rakovac – Tradicionalni Festival hrane “Al’ se nekad dobro jelo, baš”, koji organizuje mesno Udruženje žena “Gorska ruža”, i ovog proleća, 21. aprila, uspešno je…

Uspe­šno iz­ve­den “Aten­tat”

27. mart 2012. godine

Ce­lo­ve­čer­nja pred­sta­va “Aten­tat” (ko­me­di­ja u bez­o­bra­zno ve­za­nom sti­hu), auto­ra Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća, u iz­vo­đe­nju Ama­ter­skog po­zo­ri­šta KUD “Bri­le”, pre­mi­jer­no je iz­ve­de­na, 2. mar­ta, na sce­ni Do­ma…

Umetnik nema dva sveta

23. mart 2012. godine

Beočin: Ako je KUD “Brile” središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je Sekula…

Sneg vi­sok, pu­te­vi pro­hod­ni

22. februar 2012. godine

Svi lo­kal­ni pu­te­vi i uli­ce u op­šti­ni, ko­je odr­ža­va zim­ska slu­žba JKP “Be­o­čin”, su pro­hod­ni i na nji­ma se sa­o­bra­ćaj od­vi­ja bez ve­ćih te­ško­ća. Pre­ma…

Cementara će i dalje ulagati u Beočin

23. decembar 2011. godine

Beočin – U narednih pet godina Kompanija “Lafarž BFC” u Beočinu će uložiti više od dva miliona evra u razvoj lokalne zajednice, poboljšanje uslova života…

Pred­škol­ska usta­no­va “Lju­ba Stan­ko­vić”

1. novembar 2011. godine

Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić iz Be­o­či­na ove go­di­ne sla­vi zna­ča­jan ju­bi­lej – 35 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da i obe­le­ža­va 100 go­di­na pred­škol­stva u be­o­čin­skoj op­šti­ni….