• Sunday, 22. May 2022.
Politika

EKSKLUZIVNO: „Srbija je već deo Evrope“

25. September 2013. godine

Sremska Mitrovica – Američki ambasador u Srbiji Majkl Kirbi izjavio za „Sremske novine“, da su transformacije do ulaska u Evropsku uniju uvek komplikovane i da…

Dačić: Izbora neće biti!

31. July 2013. godine

Sremska Mitrovica – Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačlić  izjavio je da će proces rekonstrukcije Vlade Srbije formalno biti završen u avgustu i da sada nije…

ZORAN STOJILJKOVIĆ: Sistemska korupcija, naš najveći problem

11. April 2013. godine

Sremska Mitrovica – Nama teret više  nije „sitna“, nego politička korupcija koja je mnogima omogućila da doslovno kupe zakon, da prema sopstvenim potrebama urede poslovni…

Dolazi trenutak velikih promena

17. July 2012. godine

Sremska Mitrovica – Borba protiv sistemske korupcije mora biti jedan od glavnih prioriteta nove Vlade Srbije. Ovaj vid koruptivnog ponašanja može se smatrati najtežim i…

„Podelama nema mesta“

20. June 2012. godine

Sremska Mitrovica – Ekonomska situacija je takva da je svakim izgubljenim danom situacija sve teža pa se formiranje Vlade Srbije mora ubrzati. Moramo se što…

„Imamo jaku kadrovsku listu“

14. June 2012. godine

Sremska Mitrovica – Sva tri koaliciona partnera su se usaglasila i prihvatili smo da i SPS uđe u koaliciju koja će činiti novu skupštinsku većinu…

Po­se­ta Je­le­ne Tri­van

4. May 2012. godine

Sremska Mitrovica – U okvi­ru pred­iz­bor­ne kam­pa­nje Srem­sku Mi­tro­vi­cu je pro­te­klog če­tvrt­ka po­se­ti­la pot­pred­sed­ni­ca DS-a Je­le­na Tri­van. Ona je no­vi­na­ri­ma iz­ja­vi­la da je kan­di­dat za…

Me­re ko­je će po­kre­nu­ti Sr­bi­ju

4. May 2012. godine

Sremska Mitrovica – Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, pot­pred­sed­nik Glav­nog od­bo­ra  Srp­ske na­pred­ne stran­ke i dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, član GO i ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog ti­ma SNS, pred­sta­vi­li su na…

Za po­li­tič­ku i voj­nu ne­u­tral­nost

4. May 2012. godine

Sremska Mitrovica – Pod slo­ga­ni­ma “Za Sr­bi­ju – znaš za­što” i “Do­sled­no za Mi­tro­vi­cu”, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je, 21. apri­la, odr­ža­na pred­iz­bor­na kon­ven­ci­ja De­mo­krat­ske stran­ke…

1 3 4 5 6 7 10