• subota, 3. decembar 2022.
Politika

Ra­ci­o­nal­na i pra­ved­na po­moć po­ljo­pri­vre­di

4. maj 2012. godine

Sremska Mitrovica – Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Du­šan Pe­tro­vić po­se­tio je Srem­sku Mi­tro­vi­cu, 21. apri­la,  a tom pri­li­kom on je bio u Me­snoj in­du­stri­ji «Ne­delj­ko­vić» u Ša­šin­ci­ma,…

Đi­las i Ne­di­mo­vić pot­pi­sa­li spo­ra­zum

25. april 2012. godine

Beograd – No­si­lac li­ste na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma „Vred­na Mi­tro­vi­ca“ Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić  oce­nio je pro­šle sed­mi­ce da su spo­ra­zu­mi ko­je je pot­pi­sao sa pot­pred­sed­nkom DS Bo­ja­nom…

Sti­žu slo­ve­nač­ki in­ve­sti­to­ri

25. april 2012. godine

  Sremska Mitrovica – De­le­ga­ci­ja slo­ve­nač­kih pri­vred­ni­ka i gra­do­na­čel­ni­ka do­la­zi 20. apri­la u Srem­sku Mi­tro­vi­cu na dvo­dnev­ne raz­go­vo­re sa mi­tro­vač­kim pri­vred­ni­ci­ma. Ko­ji dan ra­ni­je, oče­ku­je…

Sre­mu tre­ba vra­ti­ti cr­ve­nu bo­ju

25. april 2012. godine

Sremska Mitrovica – U če­tvr­tak, 12. apri­la u SPC “Pin­ki” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je kon­ven­ci­ja SPS-PUPS-JS za Srem­ski okrug, na ko­joj je pred­sta­vljen pred­sed­nič­ki…

Ve­li­ki cilj je da po­kre­ne­mo Sr­bi­ju

25. april 2012. godine

Ruma, Inđija – U okvi­ri uz­bor­nih ak­tiv­no­sti SNS, u Ru­mi je 12. apri­la bo­ra­vio kan­di­dat ove stran­ke za pred­sed­ni­ka Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić. Dr­ža­va ne bri­ne…

Pred­sta­vlje­ni no­si­o­ci li­sta i kan­di­da­ti

25. april 2012. godine

Ruma – Kon­ven­ci­ja De­mo­krat­ske stran­ke za re­gi­on Sre­ma odr­ža­na je u rum­skom Kul­tur­nom cen­tru po­čet­kom pro­te­kle ne­de­lje. Ovom pri­li­kom pred­sta­vlje­ni su no­si­o­ci li­sta i kan­di­da­ti…

Iz­bor za bo­lju Voj­vo­di­nu i bo­lju Sr­bi­ju

25. april 2012. godine

Novi Sad – U se­di­štu de­mo­kra­ta u No­vom Sa­du, pro­te­klog pet­ka  pot­pi­san je spo­ra­zum po ko­me je gru­pa gra­đa­na „Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić – Vred­na Mi­tro­vi­ca“ da­la…

Mi­tro­vić za no­vu Mi­tro­vi­cu

25. april 2012. godine

Sremska Mitrovica – Grad­ski od­bor Li­ge so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj pro­te­klog če­tvrt­ka na­ja­vio je po­če­tak kam­pa­nje za pred­sto­je­će iz­bo­re i…

Tribina Dveri – Pokret za život Srbije

27. mart 2012. godine

Dve­ri-Po­kret za ži­vot Sr­bi­je su po­sle 12 go­di­na ra­da u ne­vla­di­nom sek­to­ru, pre go­di­nu da­na ob­ja­vi­le da iz­la­ze na pred­sto­je­će iz­bo­re na svim ni­vo­i­ma. Zad­njih…

Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du

27. mart 2012. godine

Op­štin­ski od­bor Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Šid, or­ga­ni­zo­vao je pro­te­kle ne­de­lje kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na te­mu „Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je“. Sa pro­gra­mom za po­ljo­pri­vre­du…

1 4 5 6 7 8 10