• subota, 22. januar 2022.
Politika

Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost

27. mart 2012. godine

Ume­sto po­li­ti­ke Evrop­ska uni­ja ne­ma al­ter­na­ti­vu, Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost, jer je to u naj­bo­ljem i su­štin­skom in­te­re­su. Ni­je se pro­me­ni­la Sr­bi­ja već…

Pred­sta­vlje­na eko­nom­ska plat­for­ma

27. mart 2012. godine

Li­der Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Mla­đan Din­kić po­se­tio je pro­te­klog pet­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu i tom pri­li­kom pri­vred­ni­ci­ma pred­sta­vio eko­nom­sku plat­for­mu ove stran­ke. – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je…

Tre­ba sa­če­ka­ti re­zul­ta­te no­vog po­pi­sa

21. februar 2012. godine

Šid – Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća u Ši­du, jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da bi­la je i utvr­đi­va­nje pred­lo­ga od­lu­ke o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta…

Afir­mi­sa­ti spo­sob­ne i struč­ne lju­de

14. februar 2012. godine

Beograd – Ve­li­ka ak­ci­ja „Bli­ca“ na­slo­vlje­na – Bi­ra­mo na­šu vla­du, za­vr­še­na je pro­šle sre­de u Ho­te­lu „Ha­jat“ u Be­o­gra­du iz­bo­rom pre­mi­je­ra, pot­pred­sed­ni­ka i mi­ni­sta­ra, ukup­no…

Za grad­sku vlast bez in­te­re­snih gru­pa

14. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Uva­ža­va­ju­ći oče­ki­va­nja ve­ći­ne gra­đa­na Sr­bi­je da SNS za­u­sta­vi eko­nom­sko i po­li­tič­ko sla­blje­nje ze­mlje, grad­ska or­ga­ni­za­ci­ja SNS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ula­zi u kam­pa­nju…

Vre­me ja­ča­nja par­ti­je

10. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Grad­ski od­bor So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci upri­li­čio je no­vo­go­di­šnji kok­tel na kom su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci Po­kra­jin­skog od­bo­ra SPS na če­lu…

Mi­trov­ča­ni po­dr­ža­li Jan­ko­vi­ća

15. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­be­da li­ste ko­ju je vo­dio Zo­ran Jan­ko­vić na iz­bo­ri­ma u Slo­ve­ni­ji, mo­gla bi ve­o­ma po­zi­tiv­no uti­ca­ti na pri­vred­nu sa­rad­nju Srem­ske Mi­tro­vi­ce i…

No­vo ru­ko­vod­stvo pa­zo­vač­kih so­ci­ja­li­sta

14. oktobar 2011. godine

Na van­red­noj, iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­joj su, sem de­le­ga­ta (njih 40) pri­su­stvo­va­li i broj­ni funk­ci­o­ne­ri, kao što su Slo­bo­dan Ne­delj­ko­vić,…

Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet

2. avgust 2011. godine

Po­kret “Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja” po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu za ob­no­vu fon­ta­ne Ka­me­ni cvet u grad­skom par­ku. Tim po­vo­dom u ne­de­lju su u cen­tru gra­da sa­ku­plja­ni pot­pi­si…

Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost

2. avgust 2011. godine

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra SPS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma i go­sti­ma, 16. ju­la, u ho­lu Grad­ske skup­šti­ne, sve­ča­no su obe­le­ži­li 21-go­di­šnji­cu osni­va­nja So­ci­ja­li­stič­ke…