• Tuesday, 6. June 2023.
Beočin

Dragocena knjiga o crkvi Svetog Save

25. July 2011. godine

Čerević – Dan kada su u Čereviću, početkom 18. veka, prestale kuga i druge opake bolesti – 21. jul, Sveti velikomučenik Prokopije – po tradiciji…

No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo

20. July 2011. godine

U ostva­ri­va­nje pe­to­go­di­šnjeg Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, vred­nog 22 mi­li­o­na do­la­ra, ko­ji spro­vo­di Ame­rič­ka agen­ci­ja za eko­nom­ski raz­voj  USAID, ne­dav­no se uklju­čio i Be­o­čin, za­jed­no…

Ka­ko do na­si­pa Be­o­čin – Če­re­vić

23. June 2011. godine

Beočin – Već de­ce­ni­ja­ma una­zad, sva­ki put ka­da ta­la­si Du­na­va pre­ma­še ni­vo re­dov­ne od­bra­ne od po­pla­ve, ova ve­li­ka evrop­ska re­ka se iz­li­je i ozbilj­no ugro­zi…

Čovekov san o letenju

30. May 2011. godine

Beočin – Beočinsko naselje Šakotinac, na severnim obroncima Fruške gore, već duže vreme privlači pažnju poklonika jednog relativno novog, sve popularnijeg ekstremnog sporta – paraglajdinga….

Stari dvorac ponuđen u zakup

20. May 2011. godine

Beočin – Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od…

“Čerević u maju”…

16. May 2011. godine

Čerević – U tradicionalnu kulturnu manifestaciju “Noć muzeja”, održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja…

Dobri domaćini, još bolji proizvodjači

9. May 2011. godine

Susek – Šesta po redu Stočna izložba u Suseku održana je, 7. maja, uz učešće pedesetak izlagača goveda, svinja, ovaca, poljoprivredne hrane i mehanizacije iz…

Šansa za razvoj opštine

6. May 2011. godine

Beočin – Kao jed­na od de­vet op­šti­na, a sa dve tre­ći­ne svo­je te­ri­to­ri­je, op­šti­na Be­o­čin se na­la­zi u ob­u­hva­tu gra­ni­ca Na­ci­o­nal­nog par­ka “Fru­ška go­ra” i…

Hrišćani zajedno slavili Uskrs

4. May 2011. godine

Beočin – Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je…

Opasno kliište preti selu

8. April 2011. godine

Čerević – Sta­nov­ni­ci Če­re­vi­ća, a na­ro­či­to oni ko­ji ži­ve u na­se­lju zva­nom Me­đe, već dve ne­de­lje stre­pe od opa­snog kli­zi­šta po­kre­nu­tog iz­nad ovog de­la se­la….

1 24 25 26