• četvrtak, 18. jul 2024.
De­cu sta­vlja­mo  u rav­no­pra­van po­lo­žaj
Pećinci
0 Komentara

De­cu sta­vlja­mo u rav­no­pra­van po­lo­žaj

21. februar 2012. godine

Ra­ču­na­re u Ši­ma­nov­ci­ma uru­čio Živ­ko Mar­ko­vić, pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci

Pro­šle go­di­ne op­šti­na Pe­ćin­ci je za­po­če­la ak­ci­ju ku­po­vi­ne no­te­bo­ok ra­ču­na­ra za sve uče­ni­ke če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne s ci­ljem da svo­jim đa­ci­ma pri­bli­ži sa­vre­me­ne in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je i da svi­ma pru­ži jed­na­ku šan­su u da­ljem obra­zo­va­nju, bez ob­zi­ra na uspeh i so­ci­jal­ni sta­tus. Ove go­di­ne na Sve­tog Sa­vu, škol­sku sla­vu, 27. ja­nu­a­ra pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u svim osnov­nim ško­la­ma i pod­ruč­nim ode­lje­nji­ma na te­ri­to­ri­ji pe­ći­nač­ke op­šti­ne, 210 ra­ču­na­ra uru­či­li su uče­ni­ci­ma če­tvr­tog raz­re­da. Ovo, pred­sta­vlja i je­dan vid po­ve­zi­va­nja lo­kal­ne za­jed­ni­ce i pri­vre­de, jer na te­ri­to­ri­ji ove op­šti­ne po­slu­je zna­ča­jan broj kom­pa­ni­ja ko­je u svo­joj pro­iz­vod­nji ko­ri­ste sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je, te ima­ju i po­tre­bu za rad­nom sna­gom ko­ja je upu­će­na u ko­ri­šće­nje in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja. Ra­no upo­zna­va­nje uče­ni­ka s sa­vre­me­nim in­for­ma­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, sma­tra­ju u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi u Pe­ćin­ci­ma, do­ve­šće do  stva­ra­nja kva­li­tet­ne rad­ne sna­ge, sprem­ne da od­go­vo­ri zah­te­vi­ma sa­vre­me­nih pro­ce­sa pro­iz­vod­nje.
Cen­tral­ne ma­ni­fe­sta­ci­je obe­le­ža­va­nja škol­ske sla­ve Sve­tog Sa­ve, ove go­di­ne odr­ža­ne su u OŠ “Du­šan Jer­ko­vić – Uča” u Ši­ma­nov­ci­ma i u Pe­ćin­ci­ma u OŠ “Slo­bo­dan Ba­jić – Pa­ja”. Pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci Živ­ko Mar­ko­vić na škol­skoj sla­vi u Ši­ma­nov­ci­ma iz­ra­zio je uve­re­nje da će nji­ho­va de­ca ve­o­ma br­zo ovla­da­ti sa­vrem­nim in­for­ma­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, što će im ka­sni­je omo­gu­ći­ti da od­go­vo­re svim iza­zo­vi­ma ka­da su u pi­ta­nju po­tre­be pri­vre­de op­šti­ne Pe­ćin­ci. – Na ovaj na­čin u pot­pu­no isti po­lo­žaj sta­vlja­mo svu de­cu, ima­ju­ći u vi­du da je­dan broj ro­di­te­lja mo­že da ku­pi ra­ču­nar, dok dru­gi ne mo­gu –  re­kao je Živ­ko Mar­ko­vić i pod­se­tio da je op­šti­na Pe­ćin­ci go­di­na­ma una­zad iz­dva­ja­la zna­čaj­na sred­stva iz bu­dže­ta za opre­ma­nje ško­la, ali i za po­moć đa­ci­ma i stu­den­ti­ma.- Kad je u pi­ta­nju taj škol­ski deo, iz­dva­ja­mo sred­stva za bes­pla­tan pre­voz uče­ni­ka osnov­nih ško­la, re­gre­si­ra­mo pre­voz za uče­ni­ke sred­njih ško­la i oko 300 stu­de­na­ta, dve­sta stu­de­na­ta sti­pen­di­ra­mo i ja se po­no­sim s ti­me, ima­ju­ći u vi­du da ve­li­ke sre­di­ne ni bli­zu ne mo­gu to­li­ki broj stu­de­na­ta da sti­pen­di­ra­ju -, pod­se­tio je Živ­ko Mar­ko­vić i do­dao da su, kao no­vi­nu uve­li fi­nan­si­ra­nje ap­sol­vent­skih eks­kur­zi­ja, što je već po­sta­lo prak­sa.
Pred­sed­nik op­šti­ne Pe­ćin­ci Si­ni­ša Vu­kov na sve­to­sav­skoj pro­sla­vi u OŠ “Slo­vo­dan Ba­jić-Pa­ja” u Pe­ćin­ci­ma je uka­zao na cilj i ide­ju do­de­le ra­ču­na­ra uče­ni­ci­ma če­tvr­tih raz­re­da či­ja je re­a­li­az­ci­ja po­če­la pro­šle go­di­ne i ko­ja će, po nje­go­vom mi­šlje­nju ov­de po­sta­ti tra­di­ci­o­nal­na. – Da­nas smo za škol­sku sla­vu Sve­tog Sa­vu uče­ni­ci­ma osnov­nih ško­la po­de­li­li 210 ra­ču­na­ra. Ide­ja i cilj re­a­li­za­ci­je ova­kvog pro­jek­ta je osta­la ista. Pre sve­ga, da de­ca kroz rad i igru na ra­ču­na­ri­ma stek­nu ne­ka no­va zna­nja i no­ve ve­šti­ne ko­je će im po­mo­ći u da­ljem obra­zo­va­nju, a s dru­ge stra­ne ide­ja nam je da svim uče­ni­ci­ma pod jed­na­kim uslo­vi­ma omo­gu­ći­mo pri­stup in­for­ma­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma -, re­kao je pred­sed­nik Vu­kov i do­dao da is­ku­stva sa kom­pa­ni­ja­ma na nji­ho­voj te­ri­to­ri­ji go­vo­re, da pri­li­kom za­po­šlja­va­nja rad­ni­ka vo­de ra­ču­na o go­di­na­ma, po­zna­va­nju en­glen­skog je­zi­ka i pri­stu­pu sa­vre­me­nim teh­no­lo­gi­ja­ma. Vu­kov je, pod­se­tio i na zna­čaj­ne in­ve­sti­ci­je ko­je do­la­ze u pe­ći­nač­ku op­šti­nu. – Naj­zna­čaj­ni­ja in­ve­sti­ci­ja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji pro­šle go­di­ne je­ste pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra sa Ne­mač­kom kom­pa­ni­jom “Boš”, ali je sva­ka­ko vred­no po­me­na da su ov­de do­šli  i ame­rič­ki “Ka­mins” i austrij­ska “Do­ka” ko­ji su već ku­pi­li ze­mlji­šte i kre­ću u re­a­li­az­ci­ju svo­jih pro­je­ka­ta, što nam da­je za pra­vo da bu­de­mo op­ti­mi­sti u re­ša­va­nju jed­nog od naj­ve­ćih pro­ble­ma u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, a to je ne­za­po­sle­nost – ka­zao je Si­ni­ša Vu­kov. Ta­ko­đe, Vu­kov je do­dao da se svi pro­jek­ti ko­ji se ti­ču mla­dih lju­di i po­mo­ći su­gra­đa­ni­ma u “to­ku go­di­ne mo­ra­ju re­a­li­zo­va­ti i to je, pr­ven­stve­no oba­ve­za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve”. Ina­če, u ško­la­ma pe­ći­nač­ke op­šti­ne Sve­to­sav­ske pri­red­be i osve­će­nje slav­skog ko­la­ča pri­pre­mi­li su uče­ni­ci sa svo­jim na­stav­ni­ci­ma i me­snim sve­šte­ni­ci­ma.

G.Maj­sto­ro­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: