• subota, 9. decembar 2023.
Hronika | Ruma
0 Komentara

“Moje uspomene”

21. april 2011. godine

Ruma – Grad­ska bi­bli­o­te­ka ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” bi­la je 7. apri­la do­ma­ćin pred­sta­vlja­nju jed­ne no­ve knji­ge: reč je o zbir­ci pod na­zi­vom ”Mo­je uspo­me­ne”, od­no­sno na­gra­đe­nim ra­do­vi­ma po­e­zi­je i pro­ze na kon­kur­su Ge­ron­to­lo­škog cen­tra ”Srem” od 2008. do 2010. go­di­ne.

Uz po­zdrav­nu reč, pro­mo­ci­ju je otvo­rio di­rek­tor bi­bli­o­te­ke Želj­ko Sto­ja­no­vić, a po­tom su go­vo­ri­li  vla­snik iz­da­vač­ke ku­će ”Srp­ska knji­ga” Mi­lu­tin Ži­va­no­vić, kao i na­čel­nik Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk.

-Ovo je tre­ća knji­ga ko­ju je na­ša usta­no­va iz­da­la u sa­rad­nji sa ”Srp­skom knji­gom”, pre ove to su bi­le zbir­ke pe­sa­ma na­ših ko­ri­sni­ka Mi­lo­ša Mi­ju­ško­vi­ća i Emi­li­je Milj­ko­vić. Na ovom fe­sti­va­lu li­te­rar­nih ra­do­va uče­sni­ci su is­klju­či­vo sta­na­ri usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te, a ko­li­ko je in­te­re­so­va­nje naj­bo­lje go­vo­ri sle­de­ći po­da­tak – od 36 usta­no­va u Sr­bi­ji, na kon­kurs su se ja­vi­le čak 32-re­kla je di­rek­tor Ge­ron­to­lo­škog cen­tra u Ru­mi Ma­ri­ja Sta­noj­čić-Sra­ka.

O te­ma­ti­ci, sa­dr­ža­ju i sti­lu knji­ge ”Mo­je uspo­me­ne” go­vo­ri­la je prof. Bi­lja­na Ni­ko­lić, sti­ho­ve su či­ta­li no­vi­na­ri Zo­ri­ca Bo­ro­je­vić i Bo­ško Ne­go­va­no­vić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: