• utorak, 21. maj 2024.
Reportaža

“Danas bez akcije, sutra bez leka”

22. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Svet­ski dan zdra­vlja, ko­ji se obe­le­ža­va 7. apri­la, ove go­di­ne bio je po­sve­ćen sve opa­sni­jem pro­ble­mu – an­ti­mi­krob­noj re­zi­sten­ci­ji. U ovu glo­bal­nu…

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

22. april 2011. godine

  Banoštor – Jed­na sta­ra iz­re­ka ka­že da ako ne vo­li­te ži­vo­ti­nje, te­ško će­te za­vo­le­ti i lju­de. Po­tvr­du ve­ko­vi­ma sti­ca­ne na­rod­ne mu­dro­sti i na­ta­lo­že­nog isto­rij­skog…

Bilo je kao u filmu

21. april 2011. godine

  Ima jed­na ja­pan­ska pe­sma či­ja po­ru­ka gla­si – sa­mo gle­daj na­pred i ho­daj. Ta­ko se po­na­ša­ju Ja­pan­ci u obič­nim i neo­bič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, a po­na­ša­li…

Mojih sto godina – od Ohaja do Rume

21. april 2011. godine

“Na­po­slet­ku, sve čim se ovaj naš ži­vot ka­zu­je – mi­sli, na­po­ri, po­gle­di, osme­si, re­či, uz­da­si – sve to te­ži ka dru­goj oba­li, ko­joj se upra­vlja…

Živeti sa zemljotresima

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mitrovčanka Silvana Petković već godinama živi i radi u japanskoj prestonici Tokiju.Ispričala nam je kako su se Japanci ponašali  tokom nedavnih dana,…

Mitrovčani i Velšani kao familija

13. april 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Ove go­di­ne Sa­vez iz­vi­đa­ča Sr­bi­je pro­sla­vlja sto­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja. Pr­va iz­vi­đač­ka je­di­ni­ca u Sr­bi­ji for­mi­ra­na je 1911. go­di­ne, sa­mo če­ti­ri go­di­ne po­sle…

Proizvodi pekinške patke i engleske guske

11. april 2011. godine

Stara Pazova – Kr­nje­šev­ča­nin Živ­ko Be­lić ko­ji se pre ne­ko­li­ko go­di­na na­sta­nio u Sta­roj Pa­zo­vi ima neo­bi­čan ho­bi.Pro­iz­vo­di ra­snu pe­rad, pe­kin­ške pat­ke, en­gle­ske gu­ske, som­bor­sku ka­por­ku,…

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

7. april 2011. godine

Banoštor – Jedna stara izreka kaze da ako ne volite životinje, teško ćete zavoleti i ljude. Potvrdu vekovima sticane narodne mudrosti i nataloženog istorijskog iskustva…

Sojina slama greje kuću

1. april 2011. godine

Borislav barna već godinama koristi poseban sistem grejanja. “Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­jal­noj pe­ći ko­ju sam pot­pu­no sam sa­zi­dao za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u…

1 68 69 70