• sreda, 17. jul 2024.
No­vi se­ma­for na bu­le­va­ru
Sremska Mitrovica
0 Komentara

No­vi se­ma­for na bu­le­va­ru

15. decembar 2011. godine

Si­gur­ni­je pre­ko bu­le­va­ra

U bli­zi­ni ras­kr­sni­ce ko­ju či­ne  Bu­le­var Kon­stan­ti­na Ve­li­kog i Uli­ca Mi­la­na Te­pi­ća u mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci “29. no­vem­bar”, po­sta­vljen je još je­dan se­ma­for, ko­ji olak­ša­va pre­laz sta­nov­ni­ka stam­be­nog na­se­lja “Sta­ri most” pre­ko ove fre­kvent­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce.
Za po­sta­vlja­nje se­ma­fo­ra iz­dvo­je­no je oko 3,2 mi­li­o­na di­na­ra, sa­zna­je­mo od Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da. Ovo je po­sled­nji se­ma­for duž re­kon­stri­sa­nog bu­le­va­ra, pod­se­tio je Ga­vrić, do­da­ju­ći da je sa­vre­me­na sig­na­li­za­ci­ja zna­čaj­na zbog  ve­li­kog bro­ja de­ce ko­ja pre­la­ze ko­lo­voz na svom pu­tu do OŠ “Sve­ti Sa­va”. Ne­do­sta­tak sred­sta­va raz­log je što se­ma­for ni­je ra­ni­je po­sta­vljen.
Ovom pri­li­kom Ga­vrić je na­ja­vio bu­du­će ra­do­ve Di­rek­ci­je me­đu ko­ji­ma su ak­ci­je oze­le­nja­va­nja i sad­nje dr­ve­ća na vi­še me­sta u gra­du. Ta­kva ak­ci­ja se upra­vo za­vr­ša­va u Zmaj Jo­vi­noj uli­ci.
U ime sta­nov­ni­ka ovog de­la gra­da za­do­volj­stvo po­sta­vlja­njem se­ma­fo­ra  is­ka­zao Go­ran Cr­no­jač­ki, za­me­nik pred­sed­ni­ka sa­ve­ta MZ “29. no­vem­bar”, jer ka­ko je ka­zao , ure­đe­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce i sa­vre­me­na sig­na­li­za­ci­ja su u in­te­re­su gra­đa­na i nji­ho­ve bez­bed­no­sti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: