• sreda, 17. jul 2024.
Dra­gi­ša Đor­đić -naj­bo­lji tre­ner u Sr­bi­ji
Sport
0 Komentara

Dra­gi­ša Đor­đić -naj­bo­lji tre­ner u Sr­bi­ji

29. novembar 2011. godine

Dra­gi­ši Đor­đi­ću uru­ču­ju pri­zna­nje u Kra­gu­jev­cu

Kragujevac – Tre­ner srem­sko­mi­tro­vač­kog Atlet­skog klu­ba „Srem“, naš po­zna­ti ne­ka­da­šnji atle­ti­čar i re­pre­zen­ta­ti­vac Dra­gi­ša Đor­đić pro­gla­šen je pro­te­klog vi­ken­da na atlet­skom sku­pu u Kra­gu­jev­cu za naj­bo­ljeg tre­ne­ra u Sr­bi­ji. Na­i­me, 11. i 12. no­vem­bra Kra­gu­je­vac je bio do­ma­ćin ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni atle­ti­ke“ u or­ga­ni­za­ci­ji Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je i Tre­ner­ske or­ga­ni­za­ci­je Sr­bi­je.
Pre­ma re­či­ma Đor­đi­ća na ovom sku­pu su odr­ža­na i pre­da­va­nja o pre­re­gi­stra­ci­ji sport­skih klu­bo­va i upi­su u Pri­vred­ni re­gi­star Sr­bi­je, o li­cen­ci­ra­nju tre­ne­ra, iz­ne­ti su i pro­gra­mi sa­ve­znih ka­pi­te­na za na­red­nu go­di­nu i iz­bor na­u­spe­šni­jih tre­ne­ra za ka­te­go­ri­je pi­o­ni­ra, mla­đih ju­ni­o­ra, sta­ri­jih ju­ni­o­ra i se­ni­o­ra.
Upra­vo za na­bo­ljeg u Sr­bi­ji u ka­te­go­ri­ji sta­ri­jih ju­ni­o­ra iza­bra­na je Dra­gi­ša Đor­đić, a nje­gov uče­nik Ni­ko­la Čan­ko­vić, ba­cač di­ska i ku­gle za naj­u­spe­šni­jeg ju­ni­o­ra. Srem­sko­mi­tro­vač­ki tre­ner po­neo je ku­ći još jed­no pri­zna­nje-pla­ke­tu Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je za dr­žav­ni re­kord ko­ji je ostva­ri­la nje­go­va uče­ni­ca Sa­ra Sa­va­to­vić.
Ova naj­no­vi­ja pri­zna­nja pred­sta­vlja­ju sa­mo do­pu­nu mno­go­bro­ji­nim pret­hod­nim pe­ha­ri­ma, pla­ke­ta­ma i me­da­lja­ma ko­je je Đor­đić do­bio u svom du­go­go­di­šnjem ra­du. Ove go­di­ne imao je i niz zna­čaj­nih re­zul­ta­ta. Po­red Čan­ko­vi­ća ko­ji je naj­bo­lji ju­ni­or u Sr­bi­ji, uspe­šni su bi­li i još ne­ko­li­ko atle­ti­ča­ra ko­je tre­ni­ra – Ma­ri­ja Vu­če­no­vić, dr­žav­na pr­va­ki­nja u ba­ca­nju ko­plja i vi­še go­di­na u evrop­skom vr­hu u ka­te­go­ri­ji ju­ni­or­ki, a 3. na Bal­ka­nu u ka­te­go­ri­ji se­ni­or­ki, pr­va na me­đu­na­rod­nom mi­tin­gu u Sa­ra­je­vu i 4.na Ku­pu Evro­pa za se­ni­or­ke. Tu je i Sa­ra Sa­va­to­vić, pr­va­ki­nja i re­kor­der­ka Sr­bi­je u ba­ca­nju kla­di­va. Ona je i stal­na čla­ni­ca re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je za ju­ni­or­ke i se­ni­or­ke. Na Ku­pu Evro­pe bi­la je tre­ća u ka­te­go­ri­ji se­ni­or­ki, a dru­ga u ka­te­go­ri­ji ju­ni­or­ki, pa tre­ća na Bal­ka­nu za ju­ni­or­ke. Po­tom Mo­ni­ka Ma­rić, pr­va­ki­nja i re­pre­zen­ta­tiv­ka Sr­bi­je u sko­ku s mot­kom, pa Fi­lip Malj­ko­vić, re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je u ba­ca­nju di­ska i još niz mla­dih tak­mi­ča­ra kao Ana Da­so­vić, Bo­jan Tri­vić, Lu­ka Đor­đić, Si­ma Me­dić…
Svi ovi re­zul­ta­ti do­volj­no go­vo­re o struč­no­sti i po­sve­će­no­sti nji­ho­vog tre­ne­ra. Ka­ko ka­že, pri­zna­nje ga je ob­ra­do­va­lo, ali ne­ma vre­me­na za sla­vlja i pre­dah jer ih če­ka te­ška go­di­na. Na­i­me, na­red­ne 2012. se odr­ža­va Svet­sko pr­ven­stvo za ju­ni­o­re na ko­jem tre­ba da na­stu­pe Ma­ri­ja Vu­če­no­vić, Ni­ko­la Čan­ko­vić i Sa­ra Sa­va­to­vić.-Od Ma­ri­je Vu­če­no­vić se oče­ku­je da ovim pr­ven­stvom kru­ni­še uspe­šnu ju­ni­or­sku ka­ri­je­ru bor­bom za ne­ku od me­da­lja. Ve­ru­jem da će us­pe­ti da ba­ci ko­plje do 60 me­ta­ra i ti­me is­pu­ni „B“ olim­pij­sku nor­mu, dok bi Čan­ko­vić i Sa­va­to­vi­će­va tre­ba­lo da bu­du fi­na­li­sti. Na­rav­no, da bi­smo oče­ki­va­no is­pu­ni­li tre­ba nam mno­go ra­da, ali i po­dr­ške Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, re­kao je Dra­gi­ša Đor­đić.

J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: