• subota, 2. mart 2024.
Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši
Reportaža
0 Komentara

Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši

24. avgust 2011. godine

Mostić kao iz bajke

Jul­sko ju­tro na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je, jul­sko sa­mo po ka­len­da­ru, po tem­pe­ra­tu­ri pre bi se re­klo da je ok­to­bar. Sa­mo pre de­se­tak da­na na ba­ze­nu je sve vr­vi­lo od ku­pa­ča, ka­žu, bi­lo ih je hi­lja­du. U okru­že­nju grad­skog ba­ze­na vo­za­či ni­su ima­li gde auto da par­ki­ra­ju, za­po­sle­ni u Usta­no­vi Sport­ski cen­tar su za­do­volj­no tr­lja­li ru­ke jer je sve go­vo­ri­lo da će ku­pa­li­šna se­zo­na bi­ti ve­o­ma uspe­šna. A on­da ki­ša i za­hla­đe­nje.

Upu­ti­smo se ka ba­ze­nu zna­ju­ći da ni­ko ni­je do­volj­no lud da se ku­pa na 18 ste­pe­ni ali smo oče­ki­va­li da će­mo za­te­ći za­po­sle­ne ko­ji bri­nu o ovom objek­tu. Ka­pi­ja je bi­la za­klju­ča­na, mir i ti­ši­na, nig­de ni­ko­ga ne­ma. Ve­ro­vat­no su oce­ni­li da im je is­pla­ti­vi­je da ne ra­de.

– Ni ju­če ni­je bi­lo ni­ko­ga. Ova ti­ši­na pri­ja na­ma pe­ca­ro­ši­ma. Je­ze­ro je či­sto, ima ri­be, do­đem ov­de jed­nom do dva pu­ta ne­delj­no, pri­ja mi ovo ze­le­no okru­že­nje, i upe­cam ne­što, bu­de za ru­čak, ka­že Mi­lan Jo­va­no­vić iz In­đi­je dok za­ba­cu­je ma­mac u je­ze­ro na ko­jem se mo­že vi­de­ti i po ko­ja pat­ka sti­gla iz obli­žnjeg zoo vr­ta.

Mi­lan je upra­vu, ze­le­no okru­že­nje pri­ja oku, po­ko­še­na tra­va, buj­ne kro­šnje dr­ve­ća oro­še­ne ki­šom, ze­le­no je­zer­ce i po­tok pre­ko ko­ga se pru­ža mo­stić kao iz baj­ke. Ne­dav­no su rad­ni­ci Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja po­sta­vi­li stu­bić is­pred mo­sti­ća ka­ko bi one­mo­gu­ći­li ne­sa­ve­sne vo­za­če da auto­mo­bi­le ga­nja­ju pre­ko mo­sta na­me­nje­nog pe­ša­ci­ma.

I u zoo vr­tu je ti­ho. Sve­že jul­sko ju­tro one­mo­gu­ći­lo je re­dov­ne po­se­ti­o­ce – de­cu i one ko­ji bri­nu o nji­ma da za­u­zmu ko­ju od klu­pa u hla­do­vi­ni i po­sma­tra­ju ži­vo­ti­nje. Je­di­no što na­ru­ša­va ti­ši­nu ovog ati­pič­nog jul­skog da­na na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je su gla­so­vi ko­ji sti­žu sa obli­žnjeg gra­di­li­šta sport­ske ha­le. De­se­tak par­ki­ra­nih auto­mo­bi­la sa su­bo­tič­kim ta­bla­ma go­vo­ri da su maj­sto­ri „SMB Grad­nje“ iz Su­bo­ti­ce pri­o­nu­li na po­sao ka­ko bi is­po­što­va­li za­cr­ta­ne ro­ko­ve.

Us­put sre­to­smo ne­ko­li­ko sta­ri­jih su­gra­đa­na, kre­nu­li u la­ga­nu šet­nju po pe­ri­fe­ri­ji uda­lje­noj pet­na­e­stak mi­nu­ta ho­da od cen­tra gra­da. U ze­le­no, či­sto okru­že­nje, tu na do­ma­ku po­sled­njih ku­ća…

Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: