• nedelja, 14. april 2024.
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ma­nji po­rez na sta­no­ve

14. jun 2011. godine

Od­lu­kom Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, gra­đa­ni će u ovoj go­di­ni pla­ća­ti ma­nji po­rez na sta­no­ve. Od­bor­ni­ci su ova­kvu  od­lu­ku do­ne­li na sed­ni­ci odr­ža­noj pro­te­klog pet­ka ka­da je utvr­đi­va­na vi­si­na sto­pe po­re­za na imo­vi­nu. Ovaj po­rez je je­dan od iz­vor­nih pri­ho­da  lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ko­ji­ma je i osta­vlje­no da utvr­de vi­snu sto­pe, s tim, što uko­li­ko skup­šti­ne lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va to ne ura­de u za­ko­nom pred­vi­đe­nom ro­ku ko­ji je 90 da­na od mo­men­ta stu­pa­nja za­ko­na na sna­gu pri­me­nji­va­će se za­ko­nom pre­ci­zi­ra­ne sto­pe.

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić iz­ja­vio je da su se u ne­kim ka­te­go­ri­ja­ma od­lu­či­li za ni­že sto­pe od za­ko­nom pri­pi­sa­nih jer je pro­ši­re­na osno­vi­ca po­re­skih ob­ve­zni­ka de­talj­nim po­pi­som ra­đe­nim pro­te­klih go­di­nu da­na. Fak­tič­ki to zna­či da će se ni­žim sto­pa­ma pri­ku­pi­ti vi­še sred­sta­va-Ka­ko je osno­vi­ca pro­ši­re­na za ne­ko­li­ko hi­lja­da ob­ve­zni­ka mo­gli smo u ne­kim ka­te­go­ri­ja­ma da sma­nji­mo sto­pu od one za­ko­nom pro­pi­sa­ne, na­vo­di gra­do­na­čel­nik.

U su­šti­ni, od­bor­ni­ci Skup­šti­ne gra­da su do­ne­li od­lu­ku da sto­pe po­re­za na pra­va na ne­po­kret­no­sti po­re­skog ob­ve­zni­ka ko­ji vo­di po­slov­ne knji­ge iz­no­si 0,40 od­sto, na pra­va na ze­mlji­štu kod ob­ve­zni­ka ko­ji ne vo­di po­slo­ve knji­ge ona će iz­no­si­ti 0,30 od­sto, dok je na pra­va na po­slov­nim zgra­da­ma i po­slov­nim pro­sto­ri­ja­ma po­re­skog ob­ve­zni­ka ko­ji ne vo­di po­slov­ne knji­ge na po­re­sku osno­vi­cu do 10.000.000 di­na­ra- sto­pa 0.40 od­sto, od 10-25 mi­li­o­na di­na­ra pla­ća se  kao i u pret­hod­noj osno­vi­ci, ali i do­dat­nih 0,6 od­sto sa­mo na iz­nos pre­ko de­set mi­li­o­na di­na­ra.

Na po­re­sku osno­vi­cu od 25 do 50 mi­li­o­na di­na­ra pla­ća se kao i u pret­hod­noj osno­vi­ci plus je­dan od­sto na iz­nos pre­ko 25 mi­li­o­na, dok će na osno­vi­cu ve­ću od 50 mi­li­o­na ob­ve­znik pla­ća­ti po­rez kao iz pret­hod­ne ka­te­go­ri­je, plus dva od­sto na iz­nos pre­ko 50 mi­li­o­na di­na­ra.

Do­ne­ta je i od­lu­ka o vi­si­ni po­re­za na pra­va na ne­po­kret­no­sti, osim po­slov­nih zgra­da i po­slov­nih pro­sto­ri­ja, po­re­skog ob­ve­zni­ka ko­ji ne vo­di po­slov­ne knji­ge. To zna­či da će na po­re­sku osno­vi­cu do 10 mi­li­o­na di­na­ra sto­pa bi­ti 0,25 od­sto, od de­set do 25 mi­li­o­na kao i pret­hod­na, plus 0,6 od­sto na iz­nos pre­ko de­set mi­li­o­na, od 25 do 50 mi­li­o­na kao pret­hod­na plus je­dan od­sto na iz­nos pre­ko 25 mi­li­o­na, i na iz­nos pre­ko 50 mi­li­o­na isto kao pret­hod­na plus dva od­sto na iz­nos pre­ko 50 mi­li­o­na di­na­ra.

Ova od­lu­ka stu­pa na sna­gu osmog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja u Slu­žbe­nom li­stu Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a pri­me­nji­va­će se od 1. ja­nu­a­ra ove  go­di­ne.

J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: