Podrška svakom detetu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">ro­di­telj.</p> <p style="text-align: justify;">Do sa­da čak 85 od­sto de­ce sa po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa ni­je bi­lo uklju­če­no u si­stem obra­zo­va­nja. Osnov­nu

Za kvalitetniji život najstarijih

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- Na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ži­vi 8.500 gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na. Je­dan broj njih je, na sre­ću, do­brog zdrav­stve­nog i ma­te­ri­jal­nog sta­nja, dru­ga mno­go ve­ća

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

<p style="text-align: justify;"> - Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji Pred­škol­ske

„Obrazovanje za sve“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> maj­ka. Tom pri­li­kom je isa­tak­nu­ta  neo­p­hod­nost obez­be­đi­va­nja po­dr­ške de­ci i na­stav­nom ka­dru u na­sto­ja­nju da obra­zov­ni pro­gram pri­la­go­de in­di­vi­du­al­nim mo­guć­no­sti­ma sva­kog de­te­ta.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je

Učenici postižu veoma dobre rezultate

<p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"> </p><div class="mceTemp" draggable=""> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">- Na­ša ško­la je ti­pi­čan pri­mer da kvan­ti­tet đa­ka ne ga­ran­tu­je i kva­li­tet već gra­ni­ce po­me­ra­ju ogro­man rad i trud.

Deca sakupljala elektronski otpad

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da - mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da se uklju­če

O sanitarnoj deponiji

<p style="text-align: justify;">Na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de raz­ma­tra­na je in­for­ma­ci­ja o sta­nju pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je, do­zvo­le za grad­nju i na­či­ni­ma fi­nan­si­ra­nja sa­ni­tar­ne de­po­ni­je či­ja iz­grad­nja ovog pro­le­ća tre­ba da

Mladi evropljani u Inđiji

<p style="text-align: justify;">U okvi­ru pro­gra­ma ''Mla­di u ak­ci­ji'' tri­de­se­tak mla­dih lju­di iz osam­na­est evrop­skih ze­ma­lja, pro­šle ne­de­lje su po­se­ti­li op­šti­nu In­đi­ja. Do­ma­ći­ni su im bi­li pred­stav­nik Omla­din­skog kul­tur­nog cen­tra. Oni