Dogovor sa potrošačima oko duga

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ''In­gas'' uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo

Klupe

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">- U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ''Ko­mu­nal­ca'' su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za pre­dah mno­gim

Paketi uz čestitke za Uskrs

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> bar ma­lo ulep­ša­li us­kr­šnji

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">iz E22 ode­lje­nja sa osvo­je­nih 80 bo­do­va ko­ja će uče­stvo­va­ti u fi­nal­nom tak­mi­če­nju u Be­o­gra­du.</p> <p style="text-align: justify;">- Bi­la je ovo pri­li­ka da na­ši uče­ni­ci pro­ve­re svo­je

Potpisan Memorandum o razumevanju

<p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ''IPA 2007'' – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va u Sr­bi­ji ko­je

Podrška svakom detetu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">ro­di­telj.</p> <p style="text-align: justify;">Do sa­da čak 85 od­sto de­ce sa po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa ni­je bi­lo uklju­če­no u si­stem obra­zo­va­nja. Osnov­nu

Za kvalitetniji život najstarijih

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- Na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ži­vi 8.500 gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na. Je­dan broj njih je, na sre­ću, do­brog zdrav­stve­nog i ma­te­ri­jal­nog sta­nja, dru­ga mno­go ve­ća

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

<p style="text-align: justify;"> - Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji Pred­škol­ske