Svi pa­pi­ri za IT park

pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja je na­ja­vio da će in­ve­sti­to­ri do kra­ja me­se­ca do­bi­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Ti­me će bi­ti obez­be­đe­ni svi neo­p­hod­ni pa­pi­ri za ot­po­či­nja­nje ove ve­li­ke in­ve­sti­ci­je. Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je je

Otvo­ren in­for­ma­tič­ki ka­bi­net

<strong> Inđija</strong> - In­đij­ska sred­nja ško­la “Dr Đor­đe Na­to­še­vić” se tru­di da pri­hva­ti no­ve iza­zo­ve, ali ne za­bo­rav­vlja ni tra­di­ci­o­nal­ne vred­no­sti bez či­jeg oču­va­nja, ka­ko ka­žu, ne­ma ni uspe­šnog obra­zo­va­nja. Za

Ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na

<strong> Inđija</strong> - De­le­ga­ci­ja iz Če­ške Re­pu­bli­ke po­se­ti­la je 27. ma­ja in­đij­sku op­šti­nu jer se, ov­de za­če­la ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na s čim Če­si, već ima­ju is­ku­stva. U op­šti­ni In­đi­ja ovu

Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri

di­rek­tor ško­le ka­že: - Opre­mu smo do­bi­li u okvi­ru pro­jek­ta ''Mo­der­ni­za­ci­ja sred­njeg struč­nog obra­zo­va­nja'', na osno­vu od­lu­ke Mi­ni­star­stva pro­sve­te. Opre­ma je deo po­dr­ške za pre­vo­đe­nje mo­der­ni­zo­va­nih na­stav­nih pro­gra­ma u si­stem obra­zo­va­nja.

“Noć mu­ze­ja“ na tri lo­ka­ci­je

<strong> Inđija</strong> - In­đi­ja se 14. ma­ja po tre­ći put uklju­či­la u ve­li­ku kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju ''Noć mu­ze­ja'' ko­ja se od­vi­ja­la na tri lo­ka­ci­je u gra­du. Ga­le­ri­ja Ku­će Voj­no­vi­ća bi­la je re­zer­vi­sa­na

Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca

<strong> Inđija</strong> - Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji uli­ca u In­đi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. Po re­či­ma di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne, ra­do­vi u tre­ćem de­lu Uli­ce Voj­vo­de Ste­pe pri­vo­de se kra­ju. U

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

da vra­ti po­ve­re­nje gra­đa­na u kva­li­tet vo­de i si­stem vo­do­snab­de­va­nja. Po­red iz­ve­šta­ja o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, raz­ma­tra­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du usta­no­va, agen­ci­ja i me­snih za­jed­ni­ca. Na is­toj sed­ni­ci do­pu­nje­na

Dogovor sa potrošačima oko duga

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ''In­gas'' uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo