Dug­me ko­je ču­va ži­vot

Op­šti­na In­đi­ja u sa­rad­nji sa Or­ga­ni­za­ci­jom „4+1“, Do­mom zdra­vlja i Cen­trom za so­ci­jal­ni ra­da se uklju­či­la  u pro­je­kat Kom­pa­ni­je „Asi­stel“ ko­ja se ba­vi te­le­a­si­sten­ci­jom i Am­ba­sa­de Kra­lje­vi­ne Nor­ve­ške u sa­vre­me­nom

Utvr­đen re­ba­lans bu­dže­ta

U okvi­ru pri­pre­ma za pred­sto­je­ću sed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne, pro­šle ne­de­lje odr­ža­na je 55. sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća ko­jom je pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne. Na dnev­nom re­du je, iz­me­đu osta­log,

Ura­đe­na stu­di­ja si­ste­ma za na­vod­nja­va­nje

Vo­će, pre sve­ga ja­bu­ke, pro­iz­ve­de­ne na te­re­nu in­đij­ske op­šti­ne kre­nu­le su po­sled­njih go­di­na put iz­vo­za. Vo­ća­ri iz Slan­ka­me­na „na­o­ru­ža­li“ su se sa­vre­me­nim hlad­nja­ča­ma, pla­ni­ra­ju da po­ve­ća­ju po­vr­ši­ne pod za­sa­di­ma... Me­đu­tim

Re­kon­stru­i­sa­na čvo­ri­šta olak­ša­va­ju po­sao

Po­sled­njih me­se­ci ka­da se do­go­de ha­va­ri­je na vo­do­vod­noj mre­ži, bi­le one ve­li­ke ili ma­le, to zna­ju sa­mo oni po­tro­ša­či u či­joj bli­zi­ni se to do­go­di­lo. Po re­či­ma Bo­ri­vo­ja Bo­ži­ća, di­rek­to­ra

Di­vlje de­po­ni­je i ba­šten­sko sme­će

Iako in­đij­ski „Ko­mu­na­lac“ va­ži za jed­no od naj­bo­ljih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, po re­či­ma di­rek­to­ra Slav­ka Pu­va­če, na­la­ze se u ne­za­vid­nom fi­nan­sij­skom po­lo­ža­ju. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je što im

Me­ra kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga

Dom zdra­vlja „Dr Mi­lo­rad Mi­ka Pa­vlo­vić“ In­đi­ja je od stra­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja i In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Ba­tut“ pro­gla­šen za naj­bo­lji dom zdra­vlja u Sr­bi­ji za 2010. go­di­nu u ka­te­go­ri­ji

Za­jed­nič­ki in­te­res bo­lja In­đi­ja

Obe­le­ža­va­nje Da­na oslo­bo­đe­nja In­đi­je, 22. ok­to­bar, upri­li­če­no je u pe­tak i su­bo­tu. Bi­la je to pri­li­ka da se u pri­su­stvu broj­nih sa­ra­da­ni­ka sve­ča­no otvo­ri nov po­slov­ni pro­stor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju

Nad­le­žnost „In­ga­sa“ sa­mo do se­ta

Se­zo­na gre­ja­nja je po­če­la sa njom i pro­ble­mi kod jed­nog bro­ja ko­ri­sni­ka ga­sa za za­gre­va­nje pro­sto­ri­ja. Na­i­me, dav­no je In­đi­ja ga­si­fi­ko­va­na pa su ko­tlo­vi i pe­ći za cen­tral­no gre­ja­nje zre­lin