• utorak, 26. oktobar 2021.
Zabava

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

23. jun 2011. godine

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že…

Pr­vi let avi­o­na po­mo­ću ener­gi­je Sun­ca

14. jun 2011. godine

“Solar impuls”, švajcarski eksperimentalni avion koji drži svetski rekord sa letom od 26 sati isključivo pomoću energije Sunca, krenuo je iz zapadne Švajcarske na prvi…

Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći

14. jun 2011. godine

Une­si­te ve­dri­nu le­ta u svoj dom sve­tlim bo­ja­ma, de­ko­ra­ci­ja­ma od školj­ki i cvet­nim mo­ti­vi­ma. Žu­ta je bo­ja ko­ja po­pra­vlja ras­po­lo­že­nje i bu­di ose­ćaj sre­će, ka­žu…

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

9. jun 2011. godine

Do­sti­za­nje vit­ke li­ni­je ne mo­ra bi­ti na­por­no. Nu­di­mo vam ne­ko­li­ko jed­no­stav­nih sa­ve­ta ka­ko da ski­ne­te ki­lo­gra­me. • Je­di­te vo­će i po­vr­će Raz­mi­šljaj­te o to­me šta…

Li­mun u ku­hi­nji

2. jun 2011. godine

Na Si­ci­li­ji, ko­ja je ne­ka­da ima­la ve­li­ke pro­ble­me sa snab­de­va­njem pi­ja­ćom vo­dom, u usta­ja­lu pi­ja­ću vo­du sta­vlja­le su se kri­ške sve­žeg li­mu­na ka­ko bi se…

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

26. maj 2011. godine

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci…

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

18. maj 2011. godine

Zasavica – U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i…

Bonsai – umetnost patuljastog drveća

6. maj 2011. godine

Umet­nost ga­je­nja pa­tu­lja­stog dr­ve­ća sta­ra je ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na i pr­vi put se ja­vlja za vre­me vla­da­vi­ne di­na­sti­je Han u Ki­ni. Na za­pa­du se po­ja­vlju­je…

Crtaju gde stignu

6. maj 2011. godine

Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen…

Trka u štiklama

5. maj 2011. godine

Pobednica- Mirjana Jović Sremska Mitrovica – Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se…