• nedelja, 5. decembar 2021.
Zabava

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

10. novembar 2011. godine

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce…

Vitamini – gde ih ima i čemu služe?

14. oktobar 2011. godine

Odav­no se zna da vi­ta­mi­ni i mi­ne­ra­li ve­o­ma po­zi­tiv­no uti­ču na na­še zdra­vlje, a da ne­do­sta­tak bi­lo kog vi­ta­mi­na u or­ga­ni­zmu do­vo­di do pa­da imu­ni­te­ta…

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

11. avgust 2011. godine

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji….

Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne

12. jul 2011. godine

Ka­da raz­mi­šlja­te da sma­nji­te vre­me ko­je pro­vo­di­te u ku­hi­nji, mo­žda po­mi­sli­te da to pod­ra­zu­me­va ku­po­vi­nu go­to­vih je­la i ob­ra­đe­nih na­mir­ni­ca. To ne mo­ra da bu­de…

Aran­ži­ra­nje cve­ća

28. jun 2011. godine

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke…

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

28. jun 2011. godine

Пут­ни­ци бу­дућ­но­сти мо­ћи ће да се ди­ве обла­ци­ма, не­бу и зе­мљи из ави­о­на јер ће им ве­ли­ки ста­кле­ни кров то омо­гу­ћи­ти. „Ин­те­ли­гент­на“ мем­бра­на ка­би­не с…

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

28. jun 2011. godine

Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju, kod mno­gih lju­di je usta­no­vljen ne­do­sta­tak vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i dru­gih hran­lji­vih ma­te­ri­ja. Sta­ri­ji lju­di su ma­nje ak­tiv­ni od mla­đih lju­di, pa im…

Zra­če­nje smart­fo­na

23. jun 2011. godine

Sve dok ko­ri­sni­ci mo­bil­nih te­le­fo­na ne poč­nu da pa­da­ju kao mu­ve, iz­ve­štaj Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je da ra­di­ja­ci­ja mo­bil­nih te­le­fo­na „mo­že iza­zva­ti rak“ ve­ro­vat­no ne­će sma­nji­ti…

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

23. jun 2011. godine

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že…

Pr­vi let avi­o­na po­mo­ću ener­gi­je Sun­ca

14. jun 2011. godine

“Solar impuls”, švajcarski eksperimentalni avion koji drži svetski rekord sa letom od 26 sati isključivo pomoću energije Sunca, krenuo je iz zapadne Švajcarske na prvi…