• utorak, 26. oktobar 2021.
Politika

Sremu predstoji političko iznenađenje

8. april 2011. godine

  Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je…

Džip na dar

7. april 2011. godine

Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Go­ran Je­šić pre­dao je pro­šlog če­tvrt­ka na­čel­ni­ku Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ra­nu Sma­ji­ću džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne…

1 8 9 10