• ponedeljak, 27. mart 2023.
Politika

Mitrovica od tri opštine

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca. Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u…

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i…

Imenovan v.d. direktor “Ingasa”

11. april 2011. godine

Inđija – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja ko­ja je odr­ža­na pro­šle sre­de pro­te­kla je, ka­ko re­če pred­sed­nik Skup­šti­ne Alek­san­dar Ko­va­če­vić, u zna­ku ka­dro­va­nja. Na­i­me, na ini­ci­ja­ti­vu uprav­nog…

Podrška šidskim srednjoškolcima

8. april 2011. godine

  Šid – Pred­sed­ni­ca šid­ske op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma…

Sremu predstoji političko iznenađenje

8. april 2011. godine

  Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je…

Džip na dar

7. april 2011. godine

Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Go­ran Je­šić pre­dao je pro­šlog če­tvrt­ka na­čel­ni­ku Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ra­nu Sma­ji­ću džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne…

1 8 9 10