• nedelja, 19. maj 2024.
Politika

Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost

2. avgust 2011. godine

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra SPS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma i go­sti­ma, 16. ju­la, u ho­lu Grad­ske skup­šti­ne, sve­ča­no su obe­le­ži­li 21-go­di­šnji­cu osni­va­nja So­ci­ja­li­stič­ke…

Da li je vi­še – ma­nje?

19. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – Usva­ja­nje iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pre­ma re­či­ma To­do­ra Ku­zman­če­vi­ća, pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra G 17 plus, ko­ja je i čla­ni­ca Uje­di­nje­nih…

Oču­va­na i pod­mla­đe­na stran­ka

14. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – No­vi pred­sed­nik Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je je dr Mi­lan  Lat­ko­vić, po­zna­ti hi­rurg i du­go­go­di­šnji ak­ti­vi­sta SPS-a. Iza­bran je i no­vi Grad­ski…

Po­li­ti­čar ko­ji ne be­ži od gra­đa­na

9. jun 2011. godine

Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma i Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krt­ske stran­ke, uz to i po­sla­nik u po­kra­jin­skom par­la­men­tu Ne­nad Bo­ro­vić, kao ret­ko ko­ji po­li­ti­čar u Sre­mu, ne…

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

25. maj 2011. godine

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke. Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju…

Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kra­jem mar­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je is­te­kao rok va­že­nja grad­skog pe­to­go­di­šnjeg sa­mo­do­pri­no­sa od ko­jeg je tre­ći­na sred­sta­va bi­la na­me­nje­na za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nih…

Po­dr­ža­va­mo evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je

25. maj 2011. godine

Am­ba­sa­dor­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik pri­li­kom rad­ne po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci eks­lu­ziv­ni in­ter­vju da­la je „Srem­skim no­vi­na­ma“.   Sko­ro je obe­le­že­no 130 go­di­na…

Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji

25. maj 2011. godine

Inđija – Me­ri Vor­lik, am­ba­sa­dor­ka SAD u Sr­bi­ji po pr­vi put je,   pro­šlog če­tvrt­ka, po­se­ti­la In­đi­ju. O pri­vred­no eko­nom­skim te­ma­ma raz­go­va­ra­la je sa do­ma­ći­ni­ma Go­ra­nom…

Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Že­le­la bih da se za­hva­lim go­spo­di­nu gra­do­na­čel­ni­ku na da­na­šnjem go­sto­prim­stvu to­kom mo­je pr­ve po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Go­spo­din gra­do­na­čel­nik i ja ima­li smo…

Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku

17. maj 2011. godine

Inđija – Ka­da su ne­dav­no in­đij­ski fud­ba­le­ri bo­ra­vi­li na stra­ni, pi­ta­li ih pri­ja­te­lji šta ima no­vo u In­đi­ji? Od­go­vor je bio – Ko­dža još uvek…