Sremu predstoji političko iznenađenje

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je rak ra­na

Džip na dar

<p style="text-align: justify;">Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je u In­đi­ji. No­va sta­ni­ca bi­će nad­le­žna za sa­o­bra­ćaj na te­ri­to­ri­ja­ma op­šti­na In­đi­ja i Sta­ra