• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Sva­ka  pred­sta­va  – na­gra­da
Kultura
0 Komentara

Sva­ka pred­sta­va – na­gra­da

27. mart 2012. godine

Re­di­telj sa glum­ci­ma

Šid – Ove go­di­ne po pr­vi put Ama­ter­sko po­zo­ri­šte „Bra­ni­slav Nu­šić“ iz Ši­da uče­stvo­va­lo je na Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu u Ret­kov­ci­ma kod Vin­ko­va­ca, sa pred­sta­vom „Že­lim da se oslo­bo­dim“, ko­ja go­vo­ri o bor­bi pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma. Na osno­vu gla­so­va ži­ri­ja pred­sta­va Ši­đa­na, ko­ju je re­ži­rao Cve­tin Ani­čić, pro­gla­še­na je za naj­bo­lju na Fe­sti­va­lu i osvo­ji­la je pr­vo me­sto.
– Ova na­gra­da za nas pred­sta­vlja ve­li­ki uspeh, s ob­zi­rom da smo u Ret­kov­ci­ma bi­li je­di­no po­zo­ri­šte iz Sr­bi­je, a da je po­red nas na­stu­pa­lo još se­dam po­zo­ri­šta iz Hr­vat­ske i jed­no iz Bo­sne. Ina­če, sa ovom pred­sta­vom smo če­sto na­stu­pa­li i do sa­da smo osvo­ji­li pet­na­e­stak na­gra­da, po­put pr­vog me­sta na Fe­sti­va­lu po­zo­ri­šta u Pa­če­ti­nu, u Hr­vat­skoj pro­šle go­di­ne i dru­gog me­sta na Re­pu­blič­kom fe­sti­va­lu ne­kon­ven­ci­o­nal­nih sce­na u Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci.  Ovo je do sa­da, što se ti­če mog lič­nog ra­da, naj­u­spe­šni­ja pred­sta­va, jer je u ta­ko krat­kom ro­ku to­li­ko mno­go na­gra­đe­na – ka­že re­di­telj Cve­tin Ani­čić, do­da­ju­ći da je pred­sta­va bi­la ve­o­ma za­pa­že­na, te da su Ši­đa­ni do­bi­li po­ziv za go­sto­va­nje na fe­sti­va­lu u Ka­šte­lu kod Spli­ta i u Đur­đev­cu, po­red Za­gre­ba.
Ka­da su u pi­ta­nju pla­no­vi za da­lje, Cve­tin ka­že da im sa­da naj­pre pred­sto­je smo­tre dram­skog stva­ra­la­štva, na ko­ji­ma će AP „Bra­ni­slav Nu­šić“ na­stu­pi­ti sa pred­sta­vom „Mu­len ruž“.
– Sa ovom pred­sta­vom smo već na­stu­pi­li u Be­loj Pa­lan­ci na omla­din­skom fe­sti­va­lu, gde smo od mo­gu­ćih pet na­gra­da od­ne­li tri. Na­kon to­ga, 21. mar­ta, na Me­đu­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv ra­si­zma, če­ka nas pre­mi­je­ra pred­sta­ve „Ja se ose­ćam cr­no“, ko­ju ra­dim sa po­zo­ri­štem iz Iri­ga, a ko­ja će bi­ti ne­sva­ki­da­šnja, s ob­zi­rom da će u njoj glum­ci pe­va­ti cr­nač­ke go­spe­le – ka­že o pred­sto­je­ćim pla­no­vi­ma Cve­tin Ani­čić, re­di­telj iz Ši­da, do­da­ju­ći da će se ova pred­sta­va igra­ti i 7. apri­la, na otva­ra­nju „FE­DAS-a“.
Po­red ovih pred­sta­va, kra­jem pro­šle go­di­ne čla­no­vi AP „Bra­ni­slav Nu­šić“ po­če­li su da igra­ju i „So­bu za uspa­van­ku“. Reč je o pred­sta­vi ko­ja se ba­vi so­ci­jal­nom te­mom, od­no­sno bor­bom pro­tiv na­si­lja nad de­com.
Ina­če, Cve­tin tre­nut­no ra­di i u Hr­vat­skoj, gde pri­pre­ma mju­zikl za od­ra­sle „Mor­nar Po­paj“, u ko­me pred­sta­vlja po­li­tič­ku tr­ku iz­me­đu Po­pa­ja i Ba­dže na iz­bo­ri­ma, a za do­ma­ću pu­bli­ku usko­ro spre­ma svo­je­vr­sno ize­na­đe­nje – ho­ror pred­sta­vu „Grof Dra­ku­la“.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: