• četvrtak, 18. jul 2024.
Noge kao opsesija
Kultura
0 Komentara

Noge kao opsesija

22. april 2011. godine

Stara Pazova – Neo­bič­na iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja Želj­ka Jan­či­ća Ze­ca, “Pi­e­di­na” u Ga­le­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­kog  Cen­tra za kul­tu­ru bi­će otvo­re­na od če­tvr­tog do 29. apri­la, gde će lju­bi­te­lji umet­nič­ke fo­to­gra­fi­je ima­ti pri­li­ku da vi­de dva­de­se­tak sli­ka na­sta­lih u du­žem vre­men­skom raz­do­blju, u ne­ko­li­ko evrop­skih gra­do­va i jed­nom ju­žno­a­frič­kom (Be­ču, Fi­ren­ci, Li­sa­bo­nu, Ri­je­ci i Mon­te­vi­deu) i na oto­ku Ra­bu. Želj­ka Jan­či­ća, ro­đe­nog Ri­je­ča­ni­na, di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru Alek­san­der Ba­ko na­ja­vio je kao mul­ti­di­sci­pli­nar­nog umet­ni­ka ko­ji se ba­vi sli­kar­stvom, fo­to­gra­fi­jom, po­zo­ri­štem i fil­mom, te će se nji­ho­va sa­rad­nja si­gur­no na­sta­vi­ti i u obla­sti po­zo­ri­šne umet­no­sti.

 

Marjan Karavla, Aleksander Bako, Mirjana Žakula i Željko Jančić Zec

Iz­lo­že­ne fo­to­gra­fi­je su cr­no be­le na ko­ji­ma su pri­ka­za­ne no­ge i sto­pa­la, od­no­sno por­tre­ti bez li­ca po­sma­tra­ni iz ugla is­ku­stve­nog za­pa­ža­nja kroz sa­vr­še­no ovla­da­va­nje vi­zu­el­nim. Ka­ko je autor i sam re­kao, za nje­ga su no­ge bi­le op­se­si­ja i on za­štit­nič­ki sa­gle­da­va par sto­pa­la od umor­nih, sta­rač­kih no­gu do mla­dih i ele­gant­nih.- U jed­nom du­žem vre­men­skom raz­do­blju posmatrao sam ljud­ske no­ge. No­ge nam go­vo­re ne­što, da­ju ne­što i po­ka­zu­ju ne­što. Ba­ki­ne no­ge bi­le su te­ške i do­bio sam mo­tiv da raz­mi­šljam o ži­vo­tu i no­ga­ma ko­je nas no­se – re­kao je Želj­ko Jan­čić Zec na otva­ra­nju iz­lo­žbe u Sta­roj Pa­zo­vi o ko­joj je s umet­nič­kog aspek­ta go­vo­ri­la Mir­ja­na Ža­ku­la, isto­ri­čar umet­no­sti.

G.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: