• sreda, 21. februar 2024.
Star­to­va­la fut­sal li­ga
Sport
0 Komentara

Star­to­va­la fut­sal li­ga

27. mart 2012. godine

Tak­mi­če­nje otvo­rio gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić

Sremska Mitrovica – U ha­li Po­slov­no-sport­skog cen­tra “Pin­ki” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u pe­tak, 2. mar­ta, sve­ča­no je  star­to­va­la Fut­sal li­ga sred­njih ško­la ,,Mo­ja ško­la  – moj klub” u or­ga­ni­za­ci­ji  Klu­ba ma­log fud­ba­la De­us – fut­sal a pod po­kro­vi­telj­stvom Grad­ske upra­ve za sport, obra­zo­va­nje i kul­tu­ru.
Tak­mi­če­nje je pro­gla­sio otvo­re­nim gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
– Fud­bal da­nas oku­plja mno­go lju­di. Ve­ru­jem da će već idu­će ne­de­lje ov­de bi­ti pu­ne tri­bi­ne. Že­lim vam svi­ma do­bru za­ba­vu i pu­no sre­će – re­kao je Ne­di­mo­vić obra­ća­ju­ći se uče­sni­ci­ma li­ge i po­se­ti­o­ci­ma na tri­bi­na­ma.
Li­gu či­ni 18 eki­pa iz svih sred­njih ško­la, svr­sta­nih u 6 gru­pa. Po­bed­ni­ci će či­ni­ti gru­pu od 6 eki­pa, ko­je će igra­ti li­gu. Pr­vi deo tak­mi­če­nja za­vr­ša­va se 27 mar­ta.

S.Lov­ča­nin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: