• ponedeljak, 15. jul 2024.
Sve­tom sa­vi u čast
Ruma
0 Komentara

Sve­tom sa­vi u čast

21. februar 2012. godine

Slav­ski ob­red sve­ča­ne aka­de­mi­je

U Kul­tur­nom cen­tru Ru­me 26. ja­nu­a­ra, u okvi­ru obe­le­ža­va­nja škol­ske sla­ve – Sv. Sa­ve, or­ga­ni­zo­va­na je sve­to­sav­ska aka­de­mi­ja, uz bo­gat kul­tur­no-umet­nič­ki pro­gram i na­gra­de naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma u rum­skoj op­šti­ni. Ove go­di­ne, sve­to­sav­ska aka­de­mi­ja pro­te­kla je u or­ga­ni­za­ci­ji Op­šti­ne Ru­me i pra­vo­slav­nog sve­šten­stva, a pro­gram su pri­pre­mi­li su uče­ni­ci OŠ “Du­šan Jer­ko­vić” u Ru­mi.
Sve­to­sav­skoj aka­de­mi­ji pret­ho­di­la je iz­lo­žba li­kov­nih ra­do­va rum­skih osno­va­ca na te­mu ve­li­kog de­la srp­skog pro­sve­ti­te­lja i ute­me­lji­va­ča srp­ske cr­kve Sve­tog Sa­ve. Za naj­bo­lji ra­do­ve na­gra­de su pri­mi­li: Sr­đan Bu­ta, (Gim­na­zi­ja), Mi­lan Pje­vac (“Du­šan Jer­ko­vić”), Je­le­na Si­la­đi (“Ivo Lo­la Ri­bar”) i Ma­te­ja Ri­kić (“Po­le­ta­rac”).
Uče­ni­ke i nji­ho­ve ro­di­te­lje po­zdra­vio je pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, uz če­stit­ke pred­sed­nik je po­ru­čio da su naj­bo­lji đa­ci po­nos ovog gra­da.
Na­kon za­ni­mlji­vog kul­tur­no-umet­nič­kog pro­gra­ma, naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma u rum­skoj op­šti­ni do­de­lje­ne su sve­to­sav­ke po­ve­lje i nov­ča­ne na­gra­de u iz­no­su od de­set hi­lja­da di­na­ra. Če­stit­ka­ma se, po­red pred­sed­ni­ka op­šti­ne, pri­dru­žio i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk.
No­si­o­ci na­gra­de Sve­to­sav­ska po­ve­lja za 2011/2012. go­di­nu su: Ma­ri­ja­na Bo­gi­će­vić (SSŠ “Bran­ko Ra­di­če­vić”), Ivan Ra­fa­i­lo­vić (STŠ “Mi­len­ko Br­zak – Uča”), Jo­va­na Si­mić (Gim­na­zi­ja “Ste­van Pu­zić”), Va­nja Sa­vić (SPPŠ “Ste­van Pe­tro­vić – Bri­le”), Je­le­na Ma­ti­je­vić (OŠ “Du­šan Jer­ko­vić”), Ta­ma­ra Ba­bić (Oš “Velj­ko Du­go­še­vić”), Ve­li­mir Cvje­ti­ća­nin (OŠ “Zmaj Jo­va Jo­va­no­vić”), Jo­va­na Vu­ka­ši­no­vić (OŠ “Ivo Lo­la Ri­bar”), So­fi­ja Bo­ro­vi­ca (“OŠ “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” Pu­tin­ci), Iva­na Mi­halj (OŠ “Bran­ko Ra­di­če­vić” Ni­kin­ci), Sla­đa­na Kri­vo­ši­ja (OŠ “Ne­boj­ša Jer­ko­vić” Bu­đa­nov­ci), Jo­va­na Vr­ta­ča (OŠ “Mi­loš Cr­njan­ski” Hrt­kov­ci), Ne­boj­ša Tri­pić (OŠ “Mi­li­voj Pet­ko­vić – Feć­ko” Pla­ti­če­vo), Đor­đe Ma­rić (OŠ “Še­sta udar­na voj­vo­đan­ska bri­ga­da” Gra­bov­ci i Du­šan Jo­va­no­vić (OŠ “23. ok­to­bar” Kle­nak).

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: