• četvrtak, 18. jul 2024.
Uz sva­to­vac- la­ga­ni be­ća­rac
Reportaža
0 Komentara

Uz sva­to­vac- la­ga­ni be­ća­rac

1. decembar 2011. godine

Mač­kov po­drum za sa­da je­di­ni pra­vi por­tu­gi­zer sva­to­vac

Tre­ći če­tvr­tak u no­vem­bru je dan ka­da se sa nest­plje­njem i uz­bu­đe­njem do­če­ku­je i otva­ra mla­do vi­no, od Fran­cu­ske do Ja­pa­na, a po­zna­ta iri­ška vi­na­ri­ja „Mač­kov po­drum“ već pe­tu go­di­nu za re­dom or­ga­ni­zu­je Dan mla­dog por­tu­gi­ze­ra-sva­tov­ca u že­lji da do­ča­ra deo te pla­ne­tar­ne eufo­ri­je svi­ma oni­ma ko­ji su po­što­va­o­ci bo­žan­ske ka­plji­ce. Ta­ko su Iri­ža­ni po­te­gli ovog 17. no­vem­bra u No­vi Sad i Ba­čva­ni­ma pred­sta­vi­li svo­ja sre­mač­ka vi­na uz pro­gram ne­za­o­bi­la­znih tam­bu­ra­ša, pu­da­re, glum­ce i sve lju­de ve­se­log du­ha i lju­bi­te­lja vi­na. Za­jed­nič­ki je otvo­re­no baš ov­de pr­vo bu­re mla­dog vi­na. Ori­la se pe­sma Tr­gom slo­bo­de i Zmaj Jo­vi­nom uli­com, to­čio sva­to­vac, ka­zi­va­li sti­ho­vi naj­bo­ljih pe­sa­ma o vi­nu, za­pra­vo onih ko­je su iz­ba­ra­ne na ne­dav­nom kon­kur­su ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la ova vi­na­ri­ja i iri­ška Srp­ska či­ta­o­ni­ca. Na kon­kurs je pri­sti­glo čak 65 pe­sa­ma od 35 auto­ra, a pre­ma od­lu­ci ži­ri­ja naj­bo­lja pe­sma je „Vi­no je po­lju­bac po­sto­ja­nja“, auto­ra Ve­selj­ke Ni­ko­lić iz Ru­me, dru­go me­sto je pri­pa­lo „Pe­smi o vi­nu“ Gor­da­ne Mir­če­tin iz Man­đe­lo­sa, a tre­će pe­smi „Vi­no“ auto­ra iz Ću­pri­je Bo­ri­sa­va Bla­go­je­vi­ća. Ove na­gra­đe­ne sti­ho­ve ka­zi­vao je vo­di­telj Bo­ško Ne­go­va­no­vić, pu­dar­ske po­ša­li­ce i aneg­do­te go­vo­rio je Ba­ne Jo­vi­čić iz Ru­me, na­stu­pi­la je fol­klor­na gru­pa iz Vrd­ni­ka, a at­mos­fe­ru su pod­gre­va­li i „Ve­se­li tam­bu­ra­ši“ no­vo­sad­ski.

Mla­do vi­no i mu­zi­ka za­pa­li­li No­vo­sa­đa­ne

Vla­snik Mač­ko­vog po­dru­ma Sa­va Jo­jić po­ja­šnja­va da je mla­do vi­no ono ko­je je na­pra­vlje­no u is­toj go­di­ni u ko­joj je ob­ra­no gro­žđe od ko­jeg je na­pra­vlje­no. Za­mi­šlje­no je kao la­ga­no vi­no pra­vlje­no za rad­ni­ke Li­o­na i oko­li­ne ko­ji ni­su mo­gli da pri­u­šte sku­po­ce­na vi­na iz pre­sti­žnih Šam­pa­nje, Al­za­sa, Bur­go­nje… Ubr­zo je osvo­ji­lo ce­lu pla­ne­tu svo­jom pit­ko­šću, sve­ži­nom i voć­nim aro­ma­ma. -I u na­šim kra­je­vi­ma se pra­vi­lo mla­do vi­no, po­zna­ti­je kao sva­to­vac, jer je bi­lo go­to­vo na je­sen, baš u vre­me kad su se mom­ci že­ni­li, do­ma­ći­ni sla­ve sla­vi­li i ra­zna dru­ga ve­se­lja pri­re­đi­va­li, pri­ča Jo­jić i do­da­je da su  još da­le­ke 1937. go­di­ne Fran­cu­zi pa­ten­ti­ra­li me­to­du kar­bon­ske ma­ce­ra­ci­je (fer­men­ta­ci­ja ce­le bo­bi­ce), a u Sr­bi­ji pr­vi, i za sa­da je­di­ni, Mač­kov po­drum, pra­vi por­tu­gi­zer sva­to­vac po ovoj me­to­di od 2009. go­di­ne.
Vi­na­ri­ja Mač­kov po­drum se na­la­zi u Iri­gu, pre­sto­ni­ci Fru­ške go­re, gde je pr­vu lo­zu za­sa­dio rim­ski im­pe­ra­tor Mar­cus Aure­li­us Elju­i­ti­us Pro­bus u III ve­ku n.e. (232-282.). Mač­kov po­drum po­se­du­je 50 hek­ta­ra sun­ča­nih ob­ro­na­ka fru­ško­gor­ske ze­mlje za vi­no­gra­de i ši­ro­ku pa­le­tu be­lih i cr­ve­nih vi­na. Ov­de če­sto ka­žu Da je zna­ti pi­ti-zna­ti ži­ve­ti.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: