• sreda, 17. jul 2024.
Stara Pazova
0 Komentara

Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce

1. novembar 2011. godine

Ve­sna Tr­bo­vić

Od sep­tem­bra ove go­di­ne Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Sta­ra Pa­zo­va re­a­li­zu­je pro­je­kat “Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce” ko­ji, po re­či­ma di­rek­tor­ke usta­no­ve Ve­sne Tr­bo­vić fi­nan­si­ra po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za zdrav­stvo i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku. Osnov­ni cilj pro­jek­ta je spre­ča­va­nje za­ne­ma­ri­va­nja de­ce u po­ro­di­ca­ma ko­je ima­ju vi­še pro­ble­ma, od si­ro­ma­štva do bo­le­sti za­vi­sno­sti, od­no­sno ko­je ne po­sve­ću­ju do­volj­no pa­žnje od­ra­sta­nju de­ce i za­ne­ma­ru­ju nji­ho­ve raz­voj­ne po­tre­be. U na­red­nih šest me­se­ci struč­nja­ci Cen­tra za so­ci­jal­ni rad obi­ći će ove po­ro­di­ce i utvr­di­ti po­tre­be de­ce i spo­sob­no­sti ro­di­te­lja da od­go­vo­re na te po­tre­be kao i ne­ke mo­guć­no­sti ko­je oni ima­ju u svom so­cio-eko­nom­skom sta­tu­su.
– Na­pra­vlje­ni su te­sto­vi, ura­đe­ne su pr­ve ana­li­ze i mi smo na­kon to­ga ima­li sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i pred­stav­ni­ci­ma svih in­sti­tu­ci­ja i udru­že­nja u Sta­roj Pa­zo­vi. Cilj sa­stan­ka je bio, pre sve­ga da upo­zna­mo pred­stav­ni­ke ovih in­sti­tu­ci­ja, da mi u op­šti­ni kao ko­ri­sni­ke so­ci­jal­ne nov­ča­ne po­mo­ći ima­mo 250-to­ro de­ce ko­ja če­sto ne­ma­ju za­do­vo­lje­ne osnov­ne eg­zi­sten­ci­jal­ne po­tre­be. Ta­ko­đe, smo na­pra­vi­li jed­nu po­nu­du da za­jed­nič­ki, s ob­zi­rom da ima­mo Stra­te­ški plan so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, da ima­mo Ak­ci­o­ni plan za de­cu i u skal­du s tim svim pla­no­vi­ma usvo­je­nim od stra­ne Skup­šti­ne op­šti­ne, da na­sta­vi­mo in­ten­ziv­nu sa­rad­nju ka­ko bi ovoj de­ci olak­ša­li od­ra­sta­nje – ka­že Ve­sna Tr­bo­vić i na­gla­ša­va da su se do­go­vo­ri­li da po­dat­ke o de­ci iz ta­kvih po­ro­di­ca do­sta­ve op­štin­skom ode­lje­nju za dru­štve­ne de­lat­no­sti ka­ko bi se for­mi­ra­la je­din­stve­na ba­za po­da­ta­ka. Di­rek­tor­ka Tr­bo­vić is­ti­če da je sa stra­ro­pa­zo­vač­kim is­ti­tu­ci­ja­ma do­go­vo­re­no da de­ca iz so­ci­jal­no-ugro­že­nih po­ro­di­ca kod njih ima­ju po­vla­sti­ce i pri­o­ri­tet.
– To su ne­ki ma­li po­če­ci i ma­li ko­ra­ci na­še me­đu­sob­ne sa­rad­nje, a sve u ci­lju da tim po­ro­di­ca­ma olak­ša­mo ži­vot. In­ten­zi­van rad sa sa­mim ro­di­te­lji­ma i de­com od­vi­ja­će se ov­de u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, u po­po­dnev­nim ča­so­vi­ma gde će struč­nja­ci ra­di­ti od­re­đe­ne ra­di­o­ni­ce na po­di­za­nju vas­pit­ne kom­pen­ten­ci­je, na to­me da ro­di­te­lji stek­nu odr­đe­ne ve­šti­ne za ba­vlje­nje ro­di­telj­stvom, a sa de­com će se ra­di­ti, ta­ko­đe, grup­no, na so­ci­ja­li­za­ci­ji, na pri­bli­ža­va­nju ne­kih dru­štve­nih vred­no­sti ko­je ima­mo – ob­ja­šnja­va Tr­bo­vić. Ona pod­se­ća, da je mnogo vi­še de­ce ugro­že­no ma­te­ri­jal­nim pri­li­ka­ma od ovih 250 ko­ji su ko­ri­sni­ci nov­ča­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći, sa­mo što oni ni­su evi­den­ti­ra­ni. Za­to je bit­no da se u op­šti­ni na­pra­vi jed­na do­bra ba­za po­da­ta­ka o tim po­ro­di­ca­ma i de­ci ko­joj tre­ba po­mo­ći. – Mi se na­da­mo da će se ovaj pro­je­kat na­sta­vi­ti i po­sle is­te­ka šest me­se­ci kroz je­dan sin­hro­ni­zo­van i kon­ti­nu­i­ran rad od stra­ne op­šti­ne – uve­re­na je di­rek­tor­ka sta­ro­pa­zo­vač­kog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad. Ina­če, po­me­nu­tim pro­jek­tom ob­u­hva­će­no je 30 so­ci­ja­no ugro­že­nih po­ro­di­ca iz me­snih za­jed­ni­ca Sta­ra Pa­zo­va i Go­lu­bin­ci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: