• sreda, 28. septembar 2022.
Reportaža
0 Komentara

No­vi-sta­ri sjaj za tri go­di­ne

1. novembar 2011. godine

Ova­ko “spo­me­nik kul­tu­re” da­nas iz­gle­da

Beočin – Iz­me­đu op­šti­ne Be­o­čin i no­vo­sad­ske fir­me “Fu­tu­ri­zam” ne­dav­no je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu be­o­čin­skog Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca i na taj na­čin pru­že­na mo­žda po­sled­nja pri­li­ka da se ovaj, ljud­skom ne­bri­gom i de­lo­va­njem pri­ro­de, za­pu­šte­ni i po­lu­sru­še­ni “spo­me­nik kul­tu­re”, sta­vljen 1997. pod za­šti­tu dr­ža­ve, sa­ču­va od pot­pu­nog pro­pa­da­nja. Da će je­dan od naj­lep­ših dvo­ra­ca u Voj­vo­di­ni, po­dig­nut kra­jem 19. ve­ka, za tri go­di­ne bi­ti ob­no­vljen i vra­ćen u funk­ci­ju, pot­pi­si­ma su se oba­ve­za­li pred­sed­nik be­o­čin­ske op­šti­ne mr Bog­dan Cve­jić i di­rek­tor “Fu­tu­ri­zma” d.o.o. Mi­loš Ću­ru­vi­ja.
Tim po­vo­dom, na No­vo­sad­skom saj­mu, mo­glo se ču­ti da će za­du­žbi­na ne­ka­da­šnjih vla­sni­ka ce­men­ta­re po­sta­ti re­pre­zen­ta­tiv­ni tu­ri­stič­ki obje­kat, vi­so­ke ka­te­go­ri­je, u pu­nom sja­ju i ne­ka­da­šnjem ori­gi­nal­nom iz­gle­du.
Ugo­vo­rom je pred­vi­đe­no da se Sta­ri dvo­rac, po­vr­ši­ne oko hi­lja­du kva­drat­nih me­ta­ra, iz­gra­đen na pla­cu od oko 670 kva­dra­ta, da­je u za­kup na pe­de­set go­di­na. On će i da­lje osta­ti u dr­žav­nom (op­štin­skom) vla­sni­štvu, a “Fu­tu­ri­zam” će za za­kup objek­ta i ze­mlji­šta pla­ća­ti di­nar po kva­dra­tu, od­no­sno 1.672 di­na­ra me­seč­no. Uz za­kup­ni­nu, ova fir­ma se oba­ve­za­la i da sno­si sve osta­le tro­ško­ve (ko­mu­nal­ne uslu­ge, po­re­ze, tak­se, osi­gu­ra­nje, itd).
Ta­ko­đe, ugo­vor­ne stra­ne su se oba­ve­za­le da bu­du­ća sa­na­ci­ja i adap­ta­ci­ja Sta­rog dvor­ca te­ku pre­ma uslo­vi­ma i uz nad­zor Po­kra­jin­skog za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Pe­tro­va­ra­di­nu, s ob­zi­rom da je reč o va­žnom spo­me­ni­ku kul­tu­re. Od tre­nut­ka do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti Vla­de Sr­bi­je na ugo­vor, do za­vr­šet­ka svih ra­do­va ne bi tre­ba­lo da pro­đe vi­še od tri go­di­ne. Ko­nač­no, obje­kat se ne mo­že da­va­ti u pod­za­kup, bez na­knad­no pot­pi­sa­nog anek­sa ugo­vo­ra.
Ma­da to ugo­vo­rom ni­je pred­vi­đe­no, već sa­da se pro­ce­nju­je da ula­ga­nja u ob­no­vu Sta­rog dvor­ca ne bi bi­la ma­nja od mi­li­on evra. Jer, reč je o za­ma­šnom po­du­hva­tu sa­na­ci­je i adap­ta­ci­je, od­no­sno re­vi­ta­li­za­ci­ji objek­ta ve­li­ke ar­hi­tek­ton­ske, isto­rij­ske i kul­tur­ne vred­no­sti, od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja.
– Sta­ri dvo­rac u Be­o­či­nu je, na­ža­lost, već go­di­na­ma u lo­šem sta­nju. Po­treb­no je in­ve­sti­ra­ti vi­še od mi­li­on evra da bi se pri­veo na­me­ni. Op­šti­na Be­o­čin, s ob­zi­rom da je nje­gov vla­snik, po­ku­ša­va već du­go vre­me­na da pro­na­đe part­ne­ra ko­ji će po­mo­ći sa jed­nim re­al­nim pro­jek­tom da se ovaj dvo­rac oži­vi. Pro­je­kat ko­ji je “Fu­tu­ri­zam” pred­lo­žio upra­vo je ono što od­go­va­ra na­šoj op­šti­ni – re­kao je be­o­čin­ski pred­sed­nik Bog­dan Cve­jić, na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
Pre­ma re­či­ma pr­vog čo­ve­ka “Fu­tu­ri­zma”, pri­vred­nog dru­štva za kon­sal­ting u tu­ri­zmu, Mi­lo­ša Ću­ru­vi­je, osmi­šlje­no je idej­no re­še­nje pro­jek­ta ko­jim bi se dvo­rac pri­veo kom­plet­noj na­me­ni. Bi­znis pla­nom je pred­vi­đe­no da se već u pr­voj go­di­ni in­ve­sti­ra od­re­đe­na su­ma nov­ca:
– Sa­da je naj­va­žni­je sa­ču­va­ti zgra­du od da­ljeg pro­pa­da­nja i pred­u­ze­ti sve rad­nje ko­je će omo­gu­ći­ti ob­no­vu. Bu­du­ći da je reč o re­pre­zen­ta­tiv­nom objek­tu, či­ja fa­sa­da ima obe­lež­ja čak pet sti­lo­va, neo­p­hod­no mu je vra­ti­ti sta­ri iz­gled i za­to oče­ku­je­mo da se u ovaj pro­je­kat uklju­če i nad­le­žne in­sti­tu­ci­je. Na­ša je za­mi­sao da Sta­ri dvo­rac bu­de mul­ti­funk­ci­o­na­lan obje­kat vi­so­ke ka­te­go­ri­je, ko­ji će uz ugo­sti­telj­ski deo ima­ti i mu­zej­sku po­stav­ku. Pla­ni­ra­mo da deo po­stav­ke bu­de ve­zan za po­ro­di­cu Špi­cer, a da se po­nu­de i dru­gi sa­dr­ža­ji, i ta­ko upot­pu­ni po­nu­da i do­pri­ne­se raz­vo­ju tu­ri­zma u Be­o­či­nu i oko­li­ni. Pre­di­spo­zi­ci­je po­sto­je, jer tu su Du­nav i Fru­ška go­ra – is­ta­kao je di­rek­tor Ću­ru­vi­ja.

D. Po­zna­no­vić

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: