• ponedeljak, 22. jul 2024.
Šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja
Stara Pazova
0 Komentara

Šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja

12. oktobar 2011. godine

Na otva­ra­nju no­ve fa­bri­ke “Ivan­čić i si­no­vi”

No­va fa­bri­ka far­ma­ce­ut­skih pro­iz­vo­da u čvr­stom ob­li­ku Kom­pa­ni­je “Ivan­čić i si­no­vi” otvo­re­na je 28. sep­tem­bra u Sta­rim Ba­nov­ci­ma. Fa­bri­ka je pro­jek­to­va­na i iz­gra­đe­na u sa­rad­nji sa Bu­gar­skom kom­pa­ni­jom “So­far­ma” (Sop­har­ma) ko­ja je ko­in­ve­sti­tor, stra­te­ški part­ner i su­vla­snik. Ova in­ve­sti­ci­ja vred­na če­ti­ri mi­li­o­na evra za­po­če­ta je u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne i pred­sta­vlja pr­vu fa­zu ukup­ne in­ve­sti­ci­je od osam mi­li­o­na evra. Na otva­ra­nju po­go­na Bra­ti­slav Ivan­čić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Kom­pa­ni­je je is­ta­kao da “pro­iz­vod­nja le­ko­va i do­da­ta­ka is­hra­ni, ne sa­mo da sma­nju­je po­tre­bu za uvo­zom, već mo­že da bu­de i ve­li­ka iz­vo­zna šan­sa Sr­bi­je”. On je do­dao, da će se otva­ra­njem no­ve fa­bri­ke (pr­vi po­gon u Sta­rim Ba­nov­ci­ma otvo­ren 2002. go­di­ne ka­da je kre­nu­la pro­iz­vod­nja Pro­bi­o­ti­ka) ostva­ri­ti če­ti­ri pu­ta ve­ća pro­iz­vod­nja le­ko­va, dok će i lo­kal­na za­jed­ni­ca bi­ti na do­bit­ku kroz no­va za­po­šlja­va­nja. Po za­vr­šet­ku kom­plet­ne in­ve­sti­ci­je, ov­de će bi­ti otvo­re­no 110 no­vih, rad­nih me­sta.
Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić je, po­zdra­vlja­ju­ći broj­ne go­ste, is­ta­kao da je po­no­san što se na­la­zi na če­lu op­šti­ne u ko­joj se ni u go­di­na­ma kri­ze ni­je po­ve­ćao broj ne­za­po­sle­nih, a što su upra­vo mno­ge kom­pa­ni­je, me­đu ko­ji­ma je i “Ivan­čić i si­no­vi”, pre­po­zna­le i do­la­zi­le ova­mo. Pot­pred­sed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Bo­ži­dar Đe­lić je u obra­ća­nju sku­pu u Sta­rim Ba­nov­ci­ma re­kao da će Vla­da da­va­ti po­dr­šku am­bi­ci­o­znim lju­di­ma u ovoj ze­mlji, a Bu­gar­ski mi­ni­star zdra­vlja Ste­fan Kon­stan­ti­nov je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što pri­su­stvu­je otva­ra­nju ove fa­bri­ke i na­gla­sio da je ovo “do­bar po­če­tak sa­rad­nje dve ze­mlje”. O fa­bri­ci i nje­nom po­slo­va­nju go­vo­ri­la je i dr Na­da Mi­lo­va­no­vić Ivan­čić, za­me­ni­ca ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: