• ponedeljak, 22. jul 2024.
Upr­kos vru­ći­na­ma – vo­de do­volj­no
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Upr­kos vru­ći­na­ma – vo­de do­volj­no

2. avgust 2011. godine

To­kom let­njih me­se­ci pro­ble­mi u vo­do­snab­de­va­nju mo­gu­ći su u me­sti­ma ko­ja ima­ju lo­kal­ne si­ste­me i za­to je neo­p­hod­no da po­tro­ša­či vo­de ra­ču­na o to­me za ko­je na­me­ne tro­še vo­du. Ra­ci­o­nal­na po­tro­šnja pod­ra­zu­me­va da se vo­da tro­ši sa­mo za osnov­ne ži­vot­ne po­tre­be, a ni­ka­ko za za­li­va­nje ba­šti, po­li­va­nje dvo­ri­šta, pra­nje auto­mo­bi­la i rad­nih ma­ši­na itd.

Uredno snadbevanje Mitrovčana vodom

-Šest na­se­lje­nih me­sta u Op­šti­ni Srem­ska Mi­tro­vi­ca ni­su pri­klju­če­na na jav­ni si­stem vo­do­snab­de­va­nja: Čal­ma, Di­voš, Ši­ša­to­vac, Be­še­no­vač­ki Pr­nja­vor, Bo­sut, Srem­ska Ra­ča i Ja­rak, ne­go se vo­dom snab­de­va­ju iz lo­kal­nih iz­vo­ri­šta. Po­zna­to je da su ko­li­či­ne vo­de u ta­kvim si­tu­a­ci­ja­ma li­mi­ti­ra­ne i za­vi­se od iz­da­šno­sti bu­na­ra. Ka­ko ne po­sto­je dru­gi na­či­ni da se do­đe do ne­do­sta­ju­ćih ko­li­či­na vo­de, ape­lu­je­mo na me­šta­ne ovih se­la da ra­ci­o­nal­no ko­ri­ste vo­du. Oni su o to­me oba­ve­šte­ni i pu­tem pla­ka­ta. U eks­trem­nim si­tu­a­ci­ja­ma ka­da vo­de ne­ma do­volj­no po ne­ko­li­ko sa­ti „Vo­do­vod“ or­ga­ni­zu­je snab­de­va­nje me­šta­na vo­dom za pi­će iz ci­ster­ne. U pro­te­klom pe­ri­o­du, u po­je­di­nim kri­tič­nim si­tu­a­ci­ja­ma u Di­vo­šu i Bo­su­tu na­ša eki­pa sa ci­ster­nom bi­la je po­sta­vlje­na u cen­tru ovih se­la, a po­vre­me­no je bu­kval­no išla od ku­će do ku­će i ta­ko snab­de­va­la vo­dom do­ma­ćin­stva. Ovo je za sa­da je­di­ni na­čin da na­do­me­sti­mo one ko­li­či­ne vo­de ko­jih ne­ma, a po­treb­ne su sta­nov­ni­štvu. Mi na­rav­no pla­ni­ra­mo i ra­di­mo na to­me ka­ko da u na­red­nom pe­ri­o­du do­đe­mo do ne­kih no­vih re­še­nja za ova me­sta“, re­kla je Ve­sna Vla­di­sa­vlje­vić, teh­nič­ka di­rek­tor­ka JKP“Vo­do­vod“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

U pro­te­kle dve ne­de­lje u srem­sko­mi­tro­vač­kom „Vo­do­vo­du“ za­be­le­že­na je re­kord­na is­po­ru­ka pi­ja­će vo­de. Pro­seč­na dnev­na po­tro­šnja je oko 350 l/s, dok u špi­ce­vi­ma, u po­po­dnev­nim sa­ti­ma ona iz­no­si oko 420l/s. Ka­da je reč o cr­plje­nju vo­de, u funk­ci­ji jav­nog vo­do­snab­de­va­nja je 10 od ukup­no 14 bu­na­ra. Nad­le­žni u JKP „Vo­do­vod“ ka­žu da ova­kva po­tro­šnja vo­de u pr­voj po­lo­vi­ni ju­la ni­je za­be­le­že­na u pro­te­klih ne­ko­li­ko go­di­na. Me­đu­tim, to ni­je neo­bič­no, s ob­zi­rom na ve­o­ma vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, ka­da su i po­tre­be za vo­dom po­ve­ća­ne. Po­re­đe­nja ra­di, u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne pro­seč­na po­tro­šnja bi­la je 250 l/s, ali su i vre­men­ske pri­li­ke bi­le pot­pu­no dru­ga­či­je.

Iz „Vo­do­vo­da“ po­ru­ču­ju da bez ob­zi­ra na po­ve­ća­nu po­tro­šnju vo­de di­stri­bu­tiv­ni i si­stem za pre­ra­du vo­de ra­di u sta­bil­nom re­ži­mu. Gra­đa­ni Mi­tro­vi­ce i me­šta­ni na­se­lje­nih me­sta pri­klju­če­ni na jav­ni si­stem vo­do­snab­de­va­nja mo­gu bi­ti spo­koj­ni, jer su ka­pa­ci­te­ti „Vo­do­vo­da“ do­volj­ni za pre­vla­da­va­nje mak­si­mu­ma po­tro­šnje. Isto­vre­me­no, kom­ple­tan si­stem vo­do­snab­de­va­nja  je, kao i sva­ke go­di­ne, pri­pre­mljen ta­ko da ra­di sa naj­vi­šim ste­pe­nom po­u­zda­no­sti.  Po­tro­ša­či mo­gu da osta­nu bez vo­de je­di­no u slu­ča­ju kva­ra na mre­ži, ka­da in­ter­ven­ci­je ne tra­ju du­že od dva do tri sa­ta, ili pri­li­kom pla­ni­ra­nih ra­do­va o če­mu su bla­go­vre­me­no oba­ve­šte­ni.

-I po­red eks­trem­nih tem­pe­ra­tu­ra ko­je uslo­vlja­va­ju po­ve­ća­nu po­tro­šnju, snab­de­va­nje vo­dom je ured­no, vo­de ima do­volj­no, a po pi­ta­nju kva­li­te­ta po­tro­ša­či mo­gu bez­bed­no da je ko­ri­ste“, od­go­vor­no po­ru­ču­ju nad­le­žni u mi­tro­vač­kom „Vo­do­vo­du“. S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: