• nedelja, 14. jul 2024.
Let­nja raz­gled­ni­ca
Hronika | Vrdnik
0 Komentara

Let­nja raz­gled­ni­ca

2. avgust 2011. godine

Vrdnik: Da je više ovakvih pešačkih staza

Vrdnik – Da li zbog trop­ske jul­ske vre­li­ne, ili što je vre­me  go­di­šnjih od­mo­ra, a sva mo­ra su nam ne­ka­ko da­le­ko, Vrd­nik je ovih let­njih da­na pre­pun tu­ri­sta. Ho­tel „Ter­mal“ je je­di­ni ho­tel u Vrd­ni­ku i mno­gi ka­žu da je on ne­do­vo­ljan za ovo banj­sko me­sto.Ta­ko­đe go­di­na­ma se go­vo­ri i ras­pra­vlja o to­me da su je­dan otvo­re­ni ba­zen, ma­li de­či­ji da ne ra­ču­na­mo, i je­dan za­tvo­re­ni ba­zen, pre­ma­lo za ovu fru­ško­gor­sku banj­sku de­sti­na­ci­ju.

Broj­ke go­vo­re u pri­log to­me, jer ka­da se i vi­še od 2.000 lju­di sli­je na ba­zen u jed­nom da­nu, ta­da je sve ja­sno.Pri­vat­ni sme­štaj u Vrd­ni­ku, ra­di se uglav­nom o ka­te­go­ri­ji sa tri zve­zdi­ce, ma­da ima i onih iz­u­zet­no luk­su­znih, ima svo­ju stal­nu i oda­nu kli­jen­te­lu. Uglav­nom su to lju­di u zre­lim go­di­na­ma, ali iz­gle­da da i tu ima pro­me­na,jer sve če­šće na uli­ca­ma Vrd­ni­ka sre­će­mo mla­đe lju­de i po­ro­di­ce sa de­com.

Vrd­nik, na ža­lost, ima i svo­je broj­ne ne­do­stat­ke, pa se tu­ri­sti s pra­vom ža­le što ne­ma ban­ke, što po­šta ra­di sa­mo pre pod­ne, što ne­do­sta­ju tro­to­a­ri za si­gur­nu šet­nju i kre­ta­nje, ne­do­sta­je trim sta­za, a ve­čer­nji pro­vod i za­ba­va mo­gli bi bi­ti bo­lje osmi­šlje­ni.

S dru­ge stra­ne, da ima i bo­ljit­ka go­vo­re i po­hva­le na ra­čun to­ga što Vrd­nik ko­nač­no ima ben­zin­sku pum­pu. Ve­o­ma po­se­će­no, mo­že se re­ći i ne­za­o­bi­la­zno me­sto u Vrd­ni­ku je ma­na­stir Ra­va­ni­ca, kroz ko­ji sva­ko­dnev­no pro­đe ve­li­ki broj tu­ri­sta. U Vrd­ni­ku su, kao nig­de u Sre­mu, mno­go­broj­ne vi­ken­di­ce ko­je su sve do po­čet­ka ok­to­bra uglav­nom pu­ne, a broj im se po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu. Upr­kos svim na­bro­ja­nim pri­med­ba­ma, du­gom i to­plom le­tu u Vrd­ni­ku ne na­zi­re se kraj, tu­ri­sti od­la­ze za­do­volj­ni i sa­svim si­gur­no se vra­ća­ju i idu­će go­di­ne.

S. Bur­sać

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: