• petak, 12. jul 2024.
Stam­be­na pi­ta­nja i za­po­šlja­va­nje
Hronika | Ruma
0 Komentara

Stam­be­na pi­ta­nja i za­po­šlja­va­nje

20. jul 2011. godine

Ruma – Do­sa­da­šnja re­a­li­za­ci­ja Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va za po­moć iz­be­gli­ca­ma i in­ter­no ra­se­lje­nim li­ci­ma, kao i pla­no­vi Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za na­red­ni pe­ri­od, bi­la je to jed­na od te­ma sa tri­bi­ne u Ru­mi, odr­ža­ne 5. ju­la.

To­kom sku­pa raz­go­va­ra­lo se i o ak­tiv­no­sti­ma UN­HCR-a na pla­nu po­dr­ške in­te­gra­ci­ji iz­be­gli­ca, kao i Fon­da za po­moć iz­be­glim li­ci­ma APV. U dru­gom de­lu tri­bi­ne raz­go­va­ra­lo se o is­ku­stvi­ma srem­skih op­šti­na u pro­ce­su spro­vo­đe­nja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va.

Sa tribine u Rumi

Si­ni­ša Vo­la­re­vić, iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je 4-8-4, sa se­di­štem u Be­o­gra­du, ko­ja oku­plja osam or­ga­ni­za­ci­ja i ra­di uz fi­nan­sij­ku po­moć Mi­ni­star­stva ino­stra­nih po­slo­va Kra­lje­vi­ne Nor­ve­ške, na­gla­sio je da se ova or­ga­ni­za­ci­ja ba­vi hu­ma­ni­tar­nom ak­tiv­no­šću po pi­ta­nji­ma iz­be­glih i prp­gna­nih li­ca, a naj­če­šće te­me su bu­džet­ske po­li­ti­ke i od­nos dr­ža­ve pre­ma ra­nji­ji­vim dru­štve­nim gru­pa­ma. Vo­la­re­vić je uka­zao na LAP-ove kao na va­žan in­stru­ment u spro­vo­đe­nju tih pla­no­va, s osvr­tom na te­me za­po­šlja­va­nja i stam­be­ne po­li­ti­ke.

Ne­nad Opa­čić iz No­vo­sad­skog hu­ma­ni­tar­nog cen­tra na­gla­sio je da je pro­šlo 20 go­di­na od rat­nih zbi­va­nja, i da se još uvek ra­di na tim pi­ta­nji­ma – da li je do­volj­no iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja za iz­be­gli­ce, i da li se ta sred­stva pra­vil­no is­ko­ri­šća­va­ju, upi­tao je on.

Lji­lja­na Ra­kić, pred­stav­nik Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, na­gla­si­la je da se 2008. kre­nu­lo s ob­no­vom ti­mo­va za ove po­slo­ve – od 142 op­šti­ne u Sr­bi­ji, u 114 su usvo­je­ni LAP-ovi. For­mi­ra­ju se bu­džet­ske li­ni­je za ova pi­ta­nja, od 2008. iz­dvo­je­no je če­ti­ri mi­li­o­na evra kao po­dr­ška op­šti­na­ma ko­je su usvo­ji­le ove pla­no­ve. Ka­da je reč o se­o­skim do­ma­ćin­stvi­ma, ak­tu­el­ni pro­jek­ti su mon­ta­žne ku­će i eko­nom­sko osna­ži­va­nje. Za srem­ski okug je iz­dvo­je­no 43,5 mi­li­o­na di­na­ra iz bu­dže­ta Sr­bi­je kao fi­nan­sij­ka po­dr­ška, od to­ga 24 mi­li­o­na utro­še­no je za po­tre­be ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce.

Oli­ve­ra Vu­ko­tić, pred­stav­nik UN­HCR, na­gla­si­la je:

-U po­čet­ku je za ove na­me­ne bi­lo 50 mi­li­o­na do­la­ra, u ovoj go­di­ni to je de­vet mi­li­o­na, da­kle – znat­no ma­nje. Na­ša ulo­ga je­nja­va, mi si­la­zi­mo sa sce­ne. U na­red­noj go­di­ni UN­HCR ne­će fi­nan­si­ra­ti iz­be­gli­ce, po­sle 20 go­di­na ova pri­ča tre­ba da se za­tvo­ri. U Sr­bi­ji po­sto­ji još 34 ko­lek­tiv­na iz­be­glič­ka cen­tra i oni se na­red­ne go­di­ne ga­se.Po­moć će i da­lje sti­za­ti eks­trem­no ugro­že­nim oso­ba­ma.

To­kom sku­pa sa­zna­li smo da je još 30 hi­lja­da iz­be­glič­kih po­ro­di­ca u Sr­bi­ji u sta­nju po­tre­be, mi­sli se pre sve­ga na pro­blem sta­no­va­nja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: