• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Sre­mu drugo mesto
Sport
0 Komentara

Sre­mu drugo mesto

5. jul 2011. godine

Odbojkašice - ekipa koja je osvojila medalje

Po­sle uspe­šno org­ni­zo­va­nog tur­ni­ra za 1997. go­di­šte, ŽOK Srem je u sa­rad­nji sa GOSSM uspe­šno or­ga­ni­zo­vao i po­ziv­ni tur­nir za 1998. go­di­šte. U Srem­sku Mi­tro­vi­cu su na ovaj tur­nir do­pu­to­va­le go­stu­ju­će eki­pe iz Vr­ba­sa, Apa­ti­na i Kle­ka, a kao do­ma­će  na­stu­pi­le su dve eki­pe Sre­ma i eki­pa no­vo­for­mi­ra­nog od­boj­ka­škog klu­ba Ra­din­ci Vol­ley. U Po­slov­no-sport­skom cen­tru „Pin­ki“, na dva od­boj­ka­ška te­re­na, vi­đe­na je pre­div­na od­boj­ka i ve­li­ka bor­ba svih eki­pa, a i od­lič­no su­đe­nje mi­tro­vač­kih su­di­ja Ko­va­či­ća i Kur­ja­ka.

U pr­voj gru­pi su na­stu­pi­li Apa­tin, Ra­din­ci i Srem, a re­zul­ta­ti su bi­li sle­de­ći: OK Ra­din­ci Vol­ley – ŽOK Srem 0:2 (09:25,10:25), OK Ra­din­ci Vol­ley – ŽOK Apa­tin 0:2 (19:25,14:25) i ŽOK Srem – ZOK Apa­tin 2:1 (25:20,16:25,15:10). Po­re­dak u gru­pi je bio: 1. Srem, 2. Apa­tin i 3. Ra­din­ci.

U dru­goj gru­pi po­stig­nu­ti su ovi re­zul­ta­ti : ŽOK Srem II – ŽOK Vr­bas 0:2 (13:25,17:25), ŽOK Srem II – ŽOK Klek 0:2 (11:25,21:25) i ŽOK Klek – ŽOK Vr­bas 0:2 (15:25,21:25), pa je ta­be­la dru­ge gru­pe iz­gle­da­la ova­ko: 1. ŽOK Vr­bas, 2. ŽOK Klek i 3. ŽOK Srem II.

Na­kon pa­u­ze ko­ju su go­sti is­ko­ri­sti­li i ob­i­šli cen­tar gra­da i po­se­ti­li Vi­zi­tor­ski cen­tar, od­no­sno Car­sku pa­la­tu na­sta­vlje­ne su bor­be za pla­sman.

U utak­mi­ci za pe­to me­sto OK Ra­din­ci Vol­ley – ŽOK Srem II 0:2 (13;25,24:26), za tre­će me­sto ŽOK Apa­tin – ŽOK Klek 2:0 (25:21,25;15) i za pr­vo ŽOK Vr­bas – ŽOK Srem 2:0 (25:22,25:19).

Ko­na­čan pla­sman na tur­ni­ru je: 1. Vr­bas, 2. Srem, 3. Apa­tin, 4. Klek, 5. Srem II i 6. Ra­din­ci.

Ži­ri, ko­ji su sa­či­nja­va­li svi tre­ne­ri, jed­no­gla­sno je za naj­bo­lju igra­či­cu tur­ni­ra pro­gla­sio ve­li­ku na­du mi­tro­vač­ke od­boj­ke Ka­ta­ri­nu Lu­kić, ka­pi­te­na ŽOK Srem. Tur­nir za­slu­žu­je sve po­hva­le i po­no­vo će se odr­ža­ti već u sep­tem­bru ove go­di­ne ka­da se oče­ku­je do­la­zak Vi­zu­re, Cr­ve­ne zve­zde, Po­šta­ra…

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: