• četvrtak, 18. jul 2024.
Dva zla­ta za Ivu Vin­ko­vić
Sport
0 Komentara

Dva zla­ta za Ivu Vin­ko­vić

23. jun 2011. godine

Iva Vinković

Sremska Mitrovica – Dve zlat­ne i jed­na bron­za­na me­da­lja ko­je je na ne­dav­no odr­ža­nom Svet­skom pr­ven­stvu u Ita­li­ji osvo­ji­la  čla­ni­ca Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce Iva Vin­ko­vić, pro­sla­vlje­ne su pro­te­klog pet­ka u klu­bu „Oko“, u or­ga­ni­za­ci­ji klu­ba i na­še me­dij­ske ku­će. Sve­ča­no­sti su pri­u­stvo­va­li pri­ja­te­lji i čla­no­vi „Sir­mi­ju­ma“, pred­stav­ni­ci Ka­ra­te uni­je Sr­bi­je, Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, kao i broj­ne me­dij­ske ku­će.

Ka­ko je is­ta­kao Ivin tre­ner Sta­ni­slav Ci­ga Ra­ko­vić ovaj uspeh pred­sta­vlja kru­nu u dve de­ce­ni­je du­goj ka­ri­je­ri ove ka­ra­tist­ki­nje.

– Iva se ni­ka­da ni sa jed­nog tak­mi­če­nja do sa­da ni­je vra­ti­la bez ne­ke me­da­lje. Reč je o van­se­rij­skoj tak­mi­čar­ki ko­ja je svoj rad ove go­di­ne kru­ni­sa­la dvo­stru­kom svet­skom šam­pi­on­skom ti­tu­lom: jed­no zla­to je osvo­ji­la u ka­te­go­ri­ji do 55 ki­lo­gra­ma, a dru­go u ka­te­go­ri­ji „naj­bo­lji pro­tiv naj­bo­ljih“. Istog da­na ka­da i dve zlat­ne, Iva je osvo­ji­la još i jed­nu bron­za­nu me­da­lju i to u ka­te­go­ri­ji ka­ta. Ret­ko ko ima ta­kvu sre­ću i čast da u jed­nom da­nu na­stu­pi u tri fi­na­la, te da u is­toj tak­mi­čar­skoj se­zo­ni bu­de ak­tu­el­ni dvo­stru­ki šam­pi­on Evro­pe i dvo­stru­ki šam­pi­on sve­ta – re­kao je tre­ner Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ Sta­ni­slav Ci­ga Ra­ko­vić.

Zajednička fotografija sa šampionom

Če­stit­ke Ivi za njen po­stig­nu­ti uspeh upu­tio je i sa­ve­zni se­lek­tor i pred­sed­nik Ka­ra­te uni­je Sr­bi­je pro­fe­sor Du­šan Da­čić i do­dao:

– Po bro­ju osvo­je­nih me­da­lja Iva je pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­ju tak­mi­čar­ku tog šam­pi­o­na­ta. Ta­ko­đe, ona je u fi­nal­noj bor­bi meč re­ši­la za sve­ga 28 se­kun­di, što se još ni­ka­da ni­je de­si­lo da ne­ko za ta­ko krat­ko vre­me po­be­di svog pro­tiv­ni­ka. Na­dam se da je ovo sa­mo po­če­tak ono­ga što će Iva još da ura­di i po­ka­že, jer ima iz­u­zet­no ve­li­ki po­ten­ci­jal i rad­ne spo­sob­no­sti.

Iva se za­hva­li­la svom tre­ne­ru Sta­ni­sla­vu Ra­ko­vi­ću na to­me što joj je omo­gu­ćio da ode na svet­sko pr­ven­stvo i da ta­mo po­ka­že ono što je na­u­či­la sve ove go­di­ne, kao i se­lek­to­ru Da­či­ću na ne­se­bič­nom zna­nju ko­je joj je pru­žio dok je kao stu­dent­ki­nja, tre­ni­ra­la kod nje­ga u No­vom Sa­du.

Po­klon u ime Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ivi Vin­ko­vić uru­čio je za­me­nik na­čel­ni­ka upra­ve za sport Bog­dan Bo­žin.

S. Mi­haj­lo­vić

Fo­to: S. Nik­šić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: