• ponedeljak, 24. jun 2024.
Futsal i u Mitrovici
Sport
0 Komentara

Futsal i u Mitrovici

6. maj 2011. godine

Igrači Deusa, prvog futsal kluba

Sremska Mitrovica – Klub ma­log fud­ba­la De­us fut­sal osno­van je  de­cem­bar pro­šle go­di­ne u 2010. go­di­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kao pr­vi fut­sal klub u Sre­mu ko­ji će se na je­sen uklju­či­ti u Voj­vo­đan­sku li­gu fut­sal li­gu. Di­rek­tor klu­ba Lju­bo­mir Vuj­čić ka­že da je fut­sal pri­vla­či ve­li­ki broj svih uz­ra­snih ka­te­go­ri­ja, od pi­o­ni­ra, do re­kre­a­ti­va­ca. Uslo­vi za ba­vlje­nje fut­sa­lom su iz­u­zet­no do­bri jer sko­ro sva­ka ško­la ima sa­lu u ko­joj se mo­že odr­žav­ti tre­na­žni pro­ces, po­sto­je i otvo­re­ni te­re­ni, do­stup­ni oni­ma ko­ji se že­le ba­vi­ti fut­sa­lom.

Fut­sal je pri­znat od stra­ne FI­FA i UEFA, ima svo­ja svet­ska i evrop­ska pr­ven­stva, a vi­še od 28 ze­ma­lja ima svo­je li­ge. Kod nas po­sto­je tri li­ge, Voj­vo­đan­ska, Pr­va voj­vo­đan­ska i Pr­va li­ga Sr­bi­je.

– Cilj nam je da ni­zom ma­ni­fe­sta­ci­ja i do­brom pro­pa­gand­nom ak­tiv­no­šću, oku­pi­mo što ve­ći broj igra­ča iz svih uz­ra­snih ka­te­go­ri­ja, da ih se­lek­ti­ra­mo, uklju­či­mo u tre­na­žni pro­ces i si­stem tak­mi­če­nja – ka­že Vuj­čić. – Ima­mo obez­be­đen struč­ni ka­dar, pro­fe­so­re fi­zič­kog vas­pi­ta­nja, tre­ne­re fud­ba­la sa B li­cen­com. Sve to ne bi mo­gli ura­di­ti da ni­je raz­u­me­va­nja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Fud­bal­skog sa­ve­za i sa­rad­nje sa osnov­nim i sred­njim ško­la­ma.

Tre­nut­no je u tre­na­žni pro­ces uklju­če­no 25 fud­ba­le­ra, od po­zna­tih igra­ča do ne­a­fir­mi­sa­nih de­ča­ka ko­ji tre­ba da sta­sa­ju uz po­zna­ta fud­bal­ska ime­na.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: