• petak, 12. jul 2024.
“Azbuč­nik bo­go­več­nih mi­sli”
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

“Azbuč­nik bo­go­več­nih mi­sli”

28. jun 2011. godine

KUD "Branko Radičević", nastup najmlađih

KUD “Bran­ko Ra­di­če­vić”, Grad­ski tam­bu­ra­ški or­ke­star i OKUD “Sve­ti Sa­va” u su­bo­tu u Po­zo­ri­štu u Sta­roj Pa­zo­vi pri­re­di­li su hu­ma­ni­tar­ni kon­cert s kog će se pri­hod usme­ri­ti za re­print knji­ge “Azbuč­nik bo­go­več­nih mi­sli” Ave Ju­sti­na Po­po­vi­ća. Kom­ple­tan ti­raž po­klo­ni­će se ma­na­sti­ru Ve­li­ka Re­me­ta, a ide­ja o do­štam­pa­va­nju po­me­nu­tog de­la po­ja­vi­la se na iz­lo­žbi fo­to­gra­fi­ja Zo­ra­na Mi­li­ća o ma­na­sti­ru Hi­lan­dar. “ Čo­vek je tek on­da čo­vek ka­da je lju­bav” bo­go­slo­vio je no­vo­ka­no­ni­zo­va­ni srp­ski sve­ti­telj Ava Ju­stin Po­po­vić, za ovo­ze­malj­skog ži­vo­ta ar­hi­man­drit ma­na­sti­ra Će­li­je, dok­tor te­o­lo­gi­je, pro­fe­sor Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta i du­hov­nik. A lju­bav pre­ma pu­bli­ci i ne­pro­la­znim du­hov­nim vred­no­sti­ma u su­bot­njoj ve­če­ri pre­no­si­li su ama­te­ri po­me­nu­tih kul­tur­no-umet­nič­kih dru­šta­va kroz pe­sme i igre iz Sre­ma, le­sko­vač­kog Po­mo­ra­vlja, vla­ške igre đer­dap­skog Po­du­na­vlja, sta­ro­grad­ske igre, pe­sme i igre iz Me­to­hi­je i dru­ge. Grad­ski tam­bu­ra­ški or­ke­star pod upra­vom mr kon­tra­ba­sa Lju­bin­ka La­zi­ća upot­pu­nio je pro­gram iz­vo­đe­njem pe­sa­ma:”E da mi je da pre­bo­lim”, “Sve je ona me­ni”, “Zbog te­be pla­čem” i “Dun­da ko­la”.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: