• petak, 12. jul 2024.
Sa­rad­nja sa Va­lje­vom
Hronika | Ruma
0 Komentara

Sa­rad­nja sa Va­lje­vom

25. maj 2011. godine

De­talj s pot­pi­si­va­nja Me­mo­ran­du­ma

Ruma – U okvi­ru pro­jek­ta „Ex­chan­ge 3“ za una­pre­đe­nje upra­vlja­nja gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem, pro­te­kle sed­mi­ce je u Ru­mi pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji iz­me­đu Op­šti­ne Ru­ma i Gra­da Va­lje­va. Me­mo­ran­dum su pot­pi­sa­li pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić i na­čel­ni­ca Ode­lje­nja za pri­vre­du, raz­voj i eko­nom­ske po­slo­ve Gra­da Va­lje­va Ti­ja­na To­do­ro­vić. U okvi­ru ovog pro­jek­ta će op­šti­na Ru­ma pre­u­ze­ti po­zi­tiv­na is­ku­stva Gra­da Va­lje­vo u upra­vlja­nju gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem. Pri­li­kom pot­pi­si­va­nja Me­mo­ran­du­ma, pred­sed­nik op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić re­kao je da je ovo pr­vi pro­je­kat op­šti­ne Ru­ma fi­nan­si­ran od stra­ne Evrop­ske ko­mi­si­je, u ko­me op­šti­na Ru­ma uče­stvu­je sa 30 od­sto sop­stve­nih sred­sta­va.

– Ovo je vred­na do­na­ci­ja ko­ja će nam omo­gu­ći­ti da, pre sve­ga, pre­po­zna­mo svo­je ka­pa­ci­te­te i da iza­be­re­mo naj­bo­lji na­čin da upra­vlja­mo gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem u smi­slu na­la­že­nja op­ti­mal­nih re­še­nja za nje­go­vo in­fra­struk­tur­no opre­ma­nje, da u pri­stu­pi po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma na­đe­mo ko­ji su to naj­bo­lji mar­ken­ti­ški po­te­zi ko­ji­ma će­mo za­do­bi­ti nji­ho­vo po­ve­re­nje i nji­ho­vu opre­de­lje­nost da in­ve­sti­ra­ju na ovom ze­mlji­štu i, na kra­ju, da svo­ju ad­mi­ni­stra­ci­ju za ovih go­di­nu da­na ospo­so­bi­mo da na kva­li­tet­no vi­šem ni­vou ko­mu­ni­ci­ra sa in­ve­sti­to­ri­ma – re­kao je Vu­ko­vić.

Ru­ma je do­bi­la ope­ra­tiv­ni grant, a part­ne­ri su Va­lje­vo i Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja. Do­na­ci­ja je u vi­si­ni od oko 165.000 evra, uče­šće rum­ske op­šti­ne je oko tri mi­li­o­na di­na­ra kroz rad za­po­sle­nih ko­ji će uče­stvo­va­ti u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: