• nedelja, 14. jul 2024.
“La­kom ko­nji­com” do tri­jum­fa
Kultura
0 Komentara

“La­kom ko­nji­com” do tri­jum­fa

17. maj 2011. godine

Ruma – Ka­da je po­čet­kom ovog pro­le­ća rum­skom GTO ”Bran­ko Ra­di­če­vić” sti­gao po­ziv za na­stup na pre­sti­žnom evrop­skom fe­sti­va­lu u Bel­gi­ji, isti onaj na ko­me su ’97. osvo­ji­li pr­vu na­gra­du, bi­li smo je­dan od ret­kih li­sto­va ko­ji je po­sve­tio pa­žnju ovom do­ga­đa­ju. Pi­sa­li smo sve u kon­di­ci­o­na­lu, po­god­be­nom na­či­nu – bi­će, ako bu­de. Bi­li smo ustva­ri ve­sni­ci no­vog ve­li­kog uspe­ha:”Ru­mlja­ni mo­gu po­no­vi­ti ve­li­ki uspeh, ako odu u Ner­pelt”, gla­sio je za­ključ­ni deo tek­sta. I oti­šli su, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. I po­be­di­li su. Osva­ja­njem pr­ve na­gra­de, po dru­gi put su, u mu­zič­kom smi­slu, Evro­pu ”ba­ci­li pod no­ge”.

O kva­li­te­tu 59. Evrop­skog mu­zič­kog fe­sti­va­la mla­dih u Ner­pel­tu (Bel­gi­ja) ve­ro­do­stoj­no go­vo­re či­nje­ni­ce: na­stu­pi­lo je tu, od 29. apri­la do 2. ma­ja, 115 uče­sni­ka iz 22 evrop­ske ze­mlje, bi­li su tu i or­ke­stri iz Ja­pa­na, Mek­si­ka, da­le­kog No­vo­si­bir­ska.

GTO "Branko Radičević" Ruma

Ru­mlja­ni su na­stu­pi­li u ka­te­go­ri­ji slo­bod­nih sa­sta­va i na­rod­nog mu­zič­kog stva­ra­la­štva. ”La­ka ko­nji­ca” Su­pea, ”Val­cer cve­ća” Čaj­kov­skog, Mu­li­će­vo ”Ve­li­ko ko­lo iz Bač­ke” i ”Na­rod­ne igre iz Vra­nja” Du­brav­ka Isa­ko­va ni­su stva­ra­li ne­do­u­mi­cu kod struč­nog ži­ri­ja – pr­va na­gra­da bi­la je je­di­ni mo­gu­ći is­hod.

Uti­ske iz Bel­gi­je eks­klu­ziv­no za na­še no­vi­ne iz­no­si umet­nič­ki ru­ko­vo­di­lac an­sam­bla Bo­ško Bo­gi­če­vić:

To je je­dan od ret­kih fe­sti­va­la na ko­me se pre­zen­tu­je or­ke­star­ska mu­zi­ka raz­li­či­tih žan­ro­va, od dže­za, do sin­fo­nij­skih or­ke­sta­ra, fil­har­mo­ni­je, kvar­te­ta i ma­njih for­mi.  Iskre­no re­če­no, oče­ki­vao sam da mo­že­mo da ”do­hva­ti­mo” pr­vu na­gra­du. Tak­mi­čar­ski na­stup bio je u te­a­tru, a pro­gla­še­nje po­bed­ni­ka u sport­skoj ha­li pred 2.500 hi­lja­de lju­di, uglav­nom uče­sni­ka fe­sti­va­la.  Po­sle pro­gla­še­nja, vra­ti­li smo se u kamp, 15-ak ki­lo­me­ta­ra od Ner­pel­ta, i tu ti­ho, ne­na­me­tlji­vo – pro­sla­vi­li ovaj ve­li­ki uspeh.

Ov­de u Ru­mi, sla­vlje tek sle­di. Bi­će to oda ra­do­sti – na sre­mač­ki na­čin.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: