• petak, 12. jul 2024.
Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja
Hronika | Ruma
0 Komentara

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

17. maj 2011. godine

Sa svečanosti u Gradskoj kući

Ruma – Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na su re­še­nja o sti­pen­di­ra­nju – reč je o ukup­no de­set sti­pen­di­ja.

Spor­ti­ste je po­zdra­vio pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, uz po­ru­ku da us­pe­si u spor­tu mo­ra­ju bi­ti isto­vet­ni re­zul­ta­ti­ma u ško­lo­va­nju, sa­mo na taj na­čin spor­ti­sti će po­sta­ti ko­ri­sni čla­no­vi lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i dru­štva u ce­li­ni. Če­stit­ka­ma se pri­dru­žio i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk.


 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: