• subota, 30. septembar 2023.
Zapaženi Inđijci
Sport
0 Komentara

Zapaženi Inđijci

22. april 2011. godine

 

Inđijski karatisti na takmičenju u Bačkoj Palanci

Bačka Palanka – Ka­ra­ti­sti in­đij­skog Že­le­zni­ča­ra” ostva­ri­li su za­pa­že­ne re­zul­ta­te na “Tro­fe­ju Bač­ka Pa­lan­ka 2011.”. Iva­na Mo­mi­ro­vić je osvo­ji­la je dru­go me­sto u II ni­vou u ja­koj kon­ku­ren­ci­ji sa ve­li­kim bro­jem tak­mi­ča­ra. Đu­rađ Vi­ko­bra­to­vić osvo­jio je pr­vo me­sto u II ni­vou i dru­go me­sto u III ni­vou (na­kon 6 me­če­va, bez pa­u­ze, u fi­na­lu je iz­gu­bio od su­par­ni­ka iz fi­na­la sa dr­žav­nog pr­ven­stva).

Ka­det­ki­nja Ma­ri­ja Vu­ko­bra­to­vić osvo­ji­la je dru­go me­sto i sre­br­nu me­da­lju u iz­u­zet­no ja­koj kon­ku­ren­ci­ji. Ma­ri­ja je po­be­di­la ak­tu­el­nu re­pre­zen­ta­tiv­ku, čla­ni­cu ka­ta-ti­ma sa mi­nu­log EP u No­vom Sa­du. U fi­na­lu je iz­gu­bi­la od tak­mi­čar­ke iz Bač­ke Pa­lan­ke ko­ja je va­že­ći bal­kan­ski šam­pi­on i osva­jač bron­za­ne me­da­lje na Evrop­skom ka­det­skom pr­ven­stvu odr­ža­nom u No­vom Sa­du.

M.D.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: