• nedelja, 14. jul 2024.
Proglašena tri laureata
Kultura
0 Komentara

Proglašena tri laureata

6. april 2011. godine

 

Deo nagradjenih takmičara

Sremska Mitrovica – Mom­či­lo To­mić iz ša­bač­ke Mu­zič­ke ško­le “Mi­haj­lo Vuk­dra­go­vić” u kla­si Go­a­re La­zić, la­u­re­at je Pr­vog fe­sti­va­la pi­ja­ni­zma odr­ža­nog u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kon­ku­ren­ci­ji osnov­nih mu­zič­kih ško­la. Iste ti­tu­le pri­pa­le su Alek­san­dri Mar­ko­vić iz mi­tro­vač­ke Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić” u kla­si Ce­ci­li­je Tom­kić u kon­ku­ren­ci­ji sred­njih ško­la ( obli­gat­ni i upo­red­ni kla­vir)  kao i Dra­ga­ni To­mić iz ša­bač­ke mu­zič­ke ško­le u kla­si Go­a­re La­zić, u kon­ku­ren­ci­ji sred­njo­ško­la­ca tak­mi­ča­ra ko­ji­ma je kla­vir glav­ni pred­met.

Pro­gla­še­ni su i naj­bo­lji u vi­še tak­mi­čar­skih ka­te­go­ri­ja , a to su: An­đe­la To­mić, iz Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić” u kla­si prof. Du­šan­ke Ga­vri­lo­vić (pret­ka­te­go­ri­ja), Na­din Ču­hut iz  Ze­ni­ce (pr­vi raz­red osnov­ne mu­zič­ke ško­le), Je­li­sa­ve­ta Par­ma­ko­vić iz Šap­ca (dru­gi raz­red),  Ti­ja­na Tri­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce (tre­ći raz­red), La­zar Mi­tro­vić iz Šap­ca (če­tvr­ti raz­red), Alek­san­dra Ilić iz Šap­ca (pe­ti raz­red), Alek­san­dra Iri­ta­no iz Mla­de­no­vac (še­sti raz­red).

U ka­te­go­ri­ji sred­njih ško­la naj­bo­lji su  bi­li: Pe­tar Vu­ja­no­vić iz Šap­ca, Ne­nad Cve­jić iz Šap­ca, Ana Vu­jo­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Ma­ri­ja Sreć­ko­vić iz Šap­ca, Jo­va­na Bog­da­no­vić iz Šap­ca i Kse­ni­ja Ra­da­ko­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Ti­tu­la naj­bo­lje u  ka­te­go­ri­ji aka­de­mi­ja pri­pa­la je Mir­ja­ni Ma­tić, stu­den­tu Mu­zič­ke aka­de­mi­je iz No­vog Sa­da.

 

Otvaranje festivala pijanizma

Pr­vi fe­sti­val pi­ja­ni­zma, odr­žan  od 17. do 20. mar­ta, or­ga­ni­zo­va­la je Mu­zič­ka ško­la “Pe­tar Kran­če­vić” uz po­kro­vi­telj­stvo Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Na fe­sti­va­lu se tak­mi­či­lo vi­še od sto­ti­nu uče­ni­ka osnov­nih i sred­njih mu­zič­kih ško­la i  aka­de­mi­ja, a sve­ča­nost je otvo­ri­la  re­sor­na na­čel­ni­ca Zo­ri­ca Ga­špar.

U Gra­doj ku­ći je  pro­šle ne­de­lje or­ga­ni­zo­van pri­jem za pred­stav­ni­ke Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić” i nji­ho­ve go­ste iz Ru­mu­ni­je sa ko­ji­ma su o do­sa­da­šnjim re­zul­ta­ti­ma i no­vim vi­do­vi­ma sa­rad­nje raz­go­va­ra­li na­čel­ni­ca Zo­ri­ca Ga­špar i na­čel­nik za bu­džet i fi­nan­si­je  Du­ško Ša­ro­ško­vić.

S.Đ.-M.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: