• Tuesday, 6. June 2023.
Sport

I ragbi u porodici sportova?

22. April 2011. godine

Ruma – Su­de­ći po na­ja­va­ma, ali i ak­tu­el­nim zbi­va­nji­ma, Ru­ma bi usko­ro mo­gla po­sta­ti bo­ga­ti­ja za je­dan no­vi rag­bi tim. To je po­ru­ka kon­fe­ren­ci­je za…

Tri medalje za Oazu

15. April 2011. godine

Bečej – Na Me­đu­na­rod­nom pli­vač­kom mi­tin­gu „La­za Stoj­šić 2011“  u Be­če­ju, iz­van­red­ne re­zul­ta­te ostva­ri­li su čla­no­vi Pli­vač­kog klu­ba Oaza iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ji su osvo­ji­li…

Dobar start Sirmijuma

15. April 2011. godine

Sremska Mitrovica – U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ne­dav­no je po­čeo sa ra­dom te­kvon­do klub Sir­mi­jum. U klu­bu se po­red sport­ske bor­be ve­žba­ju i for­me (teh­nič­ka di­sci­pli­na…

Domaćini evropskog prvenstva

15. April 2011. godine

Inđija – In­đi­ja će po­red Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Sme­de­re­va, bi­ti je­dan od do­ma­ći­na Evrop­skog pr­ven­stva za ka­de­te u fud­ba­lu „Sr­bi­ja 2011.“  ko­je će se…

Fudbal – Prva liga Srbije

12. April 2011. godine

Rezultati 22.kola: Lazarevac: Kolubara – Big Bul Radnički 2:0, Zemun: Teleoptik – Mladi radnik 3:0, Novi Sad: Proleter – Mladost 1:1, Niš: Sinđelić – Novi…

Džudo – Medalje Sremcima

12. April 2011. godine

Kikinda – Sremski džudisti ostvarili su značajne uspehe na Prvenstvu Srbije za mlađe pionirke i pionire u Kikindi na kome je nastupilo 178 takmičara iz…

Fudbal – Jelen Super liga

12. April 2011. godine

Rezultati 21. kola – BSK – Inđija 4:0, Jagodina – Javor 0:1, Smederevo – Metalac 1:0, Vojvodina – Sloboda Point Sevojno 3:1, Borac – Hajduk…

Pobeda inđijske Gimnazije

7. April 2011. godine

Inđija – Uče­ni­ci Gim­na­zi­je iz In­đi­je po­bed­ni­ci su Okru­žnog pr­ven­stva sred­njih ško­la s pod­ruč­ja se­dam srem­skih op­šti­na. Fud­ba­le­ri Gim­na­zi­je iz In­đi­je naj­pre su po­be­di­li vr­šnja­ke…

Vedran Samac šesti

7. April 2011. godine

Sofija – U So­fi­ji na Zim­skom Ku­pu Evro­pe u ba­ca­nji­ma na­stu­pi­la su dva na­ša re­pre­zen­ta­tiv­ca: Ve­dran Sa­mac i Mi­lan Jo­ta­no­vić. Tak­mi­če­nje je odr­ža­no po iz­u­zet­no…

Vukolić treći – Kina nije daleko

7. April 2011. godine

Beograd – Naj­bo­lji srem­ski džu­di­sta Ne­nad Vu­ko­lić, ostva­rio je cilj jer se u Be­o­gra­du na dr­žav­nom pr­ven­stvu u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji u ka­ta­go­ri­ji do 66 ki­lo­gra­ma do­ko­pao…